A Story of Yonosuke ; 横道世之介 ; Yokomichi Yonosuke

A Story of Yonosuke ; 横道世之介 ; Yokomichi Yonosuke


©2013 “A Story of Yonosuke” Film Partners

 

Dir. OKITA Shuichi | 2013 | 160 min

 

Cast

  • KORA Kengo
  • YOSHITAKA Yuriko
  • IKEMATSU Sosuke
  • ITO Ayumi

 

Crew

  • Based on the novel by: YOSHIDA Shuichi
  • Script: OKITA Shuichi, MAEDA Shiro
  • Cinematography: KONDO Ryuto
  • Lighting: FUJII Isamu
  • Art Direction: ATAKA Norifumi
  • Music: TAKADA Ren

 

Synopsis

ปี ค.ศ. 1987 โยโนะสุเกะไม่สามารถปฏิเสธคำขอของญาติพี่น้องได้ เดินทางจากเมืองนางาซากิเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว วันหนึ่งระหว่างทำกิจกรรมพิเศษนอกห้องเรียน โยโนะสุเกะไปโรงเรียนสอนขับรถและได้พบกับโชโกะ ลูกสาวของประธานบริษัทใหญ่ ซึ่งทำท่าเหมือนจะมีใจให้กับเขา