โครงการ NIHONGO Partners

โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดส่งอาสาสมัคร NIHONGO Partners (ต่อไปนี้จะเรียกว่า NP) ชาวญี่ปุ่นไปประจำยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น (อาสาสมัครไม่มีวุฒิครู) ทำการช่วยอาจารย์ชาวไทยสอนเป็นคู่สนทนาในชั้นเรียน รวมถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะนำวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนอกชั้นเรียน อีกทั้งตัว NP เองก็ยังจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของไทย เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น

โครงการนี้จัดทำขึ้นตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยกับเจแปนฟาวน์เดชั่น เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการมาแล้ว 11 รุ่น รวมเป็นจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้นประมาณ 500 คน

ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 12 โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถอ่านรายละเอียดการสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

รายละเอียดอาสาสมัครในแต่ละรุ่น

รุ่นที่ 1 จำนวน 29 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 6 เดือน (กันยายน 2557 – มีนาคม 2558)
รุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2558 – มีนาคม 2559)
รุ่นที่ 3 จำนวน 12 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 7 เดือน (สิงหาคม 2558 – มีนาคม 2559)
รุ่นที่ 4 จำนวน 60 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560)
รุ่นที่ 5 จำนวน 69 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561)
รุ่นที่ 6 จำนวน 80 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562)
รุ่นที่ 7 จำนวน 85 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)
รุ่นที่ 8 ยกเลิกการส่งอาสาสมัครเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
รุ่นที่ 9 จำนวน 24 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565)
              จำนวน 22 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 4 เดือน (พฤศจิกายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565)  
รุ่นที่ 10 จำนวน 48 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566)
รุ่นที่ 11 จำนวน 30 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 7 เดือน (พฤษภาคม 2566 – ธันวาคม 2566) กำลังปฏิบัติหน้าที่

คุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วม

 1. เป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาแผนหรือเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรอย่างชัดเจน
 3. มีอาจารย์ประจำชาวไทยที่มีประสบการณ์สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 1 ปีขึ้นไป (ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น N4 ขึ้นไป)
 4. ไม่มีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นประจำอยู่ นอกเหนือจากอาสาสมัครจากโครงการ NIHONGO Partners
 5. สามารถช่วยเหลือ NP ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงดูแลความเป็นอยู่ของ NP
 6. ต้องการใช้โอกาสจากการเข้าร่วมโครงการในการเผยแพร่การศึกษาภาษาญี่ปุ่น
 7. อาจารย์ชาวไทยที่ร่วมสอนต้องการที่จะพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของตนเอง
 8. มีความพร้อมในการสอนรูปแบบออนไลน์ (ในกรณีที่ทางรัฐบาลหรือโรงเรียนกำหนด)

หน้าที่ของ NP

  • เข้าสอนคู่กับอาจารย์คนไทยในชั้นเรียน
  • ช่วยจัดทำเอกสารประกอบการเรียน
  • ร่วมจัดทำกิจกรรมกับนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน (เช่นการจัดสนทนาภาษาญี่ปุ่น การจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม เป็นต้น)
  • ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดงานที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นของเขตหรือจังหวัดนั้นๆ
  • ช่วยตรวจการบ้าน สอบการสนทนาภาษาญี่ปุ่น

★ รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในพื้นที่ต่าง ๆ คลิกที่นี่ (เว็บไซต์ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น)

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 11

ระยะเวลา : วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 – วันที่ 21 ธันวาคม 2566

จังหวัดชื่อโรงเรียน
กรุงเทพมหานครฯวัดราชโอรส
กรุงเทพมหานครฯนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการราชวินิตบางแก้ว
ปทุมธานีธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ชลบุรีวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ชลบุรีสุรศักดิ์วิทยาคม
ระยองวัดป่าประดู่
ปราจีนบุรีปราจิณราษฎรอำรุง
สระบุรีเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
ลพบุรีพระนารายณ์
กาญจนบุรีวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานวิทยา
จันทบุรีท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
ตราดสตรีประเสริฐศิลป์
ชุมพรศรียาภัย จังหวัดชุมพร
ชุมพรสอาดเผดิมวิทยา
สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
บุรีรัมย์ประโคนชัยพิทยาคม
ขอนแก่นแก่นนครวิทยาลัย
อุดรธานีประจักษ์ศิลปาคาร
อุดรธานีสตรีราชินูทิศ
อุดรธานีอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
หนองบัวลำภูหนองบัวพิทยาคาร
หนองบัวลำภูคำแสนวิทยาสรรค์
สกลนครเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครพนมธาตุพนม
ยโสธรยโสธรพิทยาคม
พิษณุโลกจ่านกร้อง
น่านสตรีศรีน่าน
เชียงใหม่สันกำแพง

[ สอบถามรายละเอียด ]

  • ติดต่อ ผู้ประสานงานโครงการ NIHONGO Partners
   เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
   ชั้น10 อาคารเสริมมิตร 159 ถนนสุขุมวิท21
   กรุงเทพฯ 10110
   TEL: 02-261-7500 ต่อ 4
   E-mail: coordinator_JFBKK@jpf.go.jp