วารสารมูลนิธิญี่ปุ่นกรุงเทพฯ

ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2541

สารบัญ

วิทยานิพนธ์

ข้อสังเกตในการใช้ ‘L’ แทน ‘R’ ของตัวอักษรโรมัน ในภาษาญี่ปุ่น INO Masahiro1
ข้อเสนอสำหรับการศึกษาตัวอักษรคันจิในประเทศไทย แผนการสอบวัดระดับตัวอักษรคันจิ KAMEYAMA Toshifumi13
การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ตัวอย่างศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ KONISHI Hiroaki27
เหตุการณ์การเคลื่อนที่ในทิศทางลง โดยไม่ใช้พลังของสิ่งที่ เคลื่อนที่ในภาษาไทย TAKAHASHI Kiyoko43

รายงานผลการปฏิบัติ

ปัญหาจากการปรับเปลี่ยนแนวการสอน AONUMA Kunio49
วิธีการสอนการเขียนเรียงความโดยเน้นประเด็นเรื่องการสื่อสาร บนความแตกต่างทางวัฒนธรรม KUSHIDA Keiko59
รายงานผลการทดลองสอนภาษาญี่ปุ่น เรื่องการแนะนำสถาน ศึกษาแบบ Orienteering สำหรับนักศึกษาวิชาเลือกภาษาญี่ปุ่น (จำนวนชั่วโมงเรียน 40 ชั่วโมง) MIKAMI Naoko67
การประเมินผลผู้เรียนที่ทำโปรเจ็คเวิร์คเป็นรายบุคคล MIURA Takashi79
รายงานการสร้างตำราไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นNAKAKURA TaekoMIURA Takashi 89
การทดลองการเรียนการสอนวิชาการอ่านโดยใช้วิธีจับคู่เรียน SAITO Michiyo 97
การอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยKITAMURA TakeshiSAITO Michiyo109
รายงานการปฏิบัติจริงเรื่องการทดลองฝึกปฏิบัติการทัวร์เมืองกาญจน์ภัทรศุภาว์ เสียงใหญ่เศกสิทธิ์ ปักษีHOSHII Naoko121

บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย

การอุทิศระหว่างประเทศของอาจารย์ภาษาญี่ปุ่น MIZUNO Koji133
ตัวอย่างการชี้แนะเพื่อมุ่งสู่การประกวดสุนทรพจน์ SUZUKI Kiyomi137
สรุปผลการวิเคราะห์ลักษณะตัวเขียนฮิรางานะของผู้เรียนชาวไทย YOSHIDA Yuko143

ผลการสำรวจ

การศึกษาเหตุผลและเป้าหมายในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นของ นักเรียนโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลัดดาวัลย์ ศรีสวัสดิ์พงษ์149
ผลการสำรวจจากแบบสอบถามเกี่ยวกับคอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เปิดสอนในโรงเรียนระดับมัธยมปลายMIHARA Ryushiนพวรรณ บุญสมประภา แสงทองสุข153
สรุปแบบสอบถามเรื่อง ” เหตุผลที่เรียนภาษาญี่ปุ่น “ สมใจ แซ่อึ้ง159
ประวัติการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยช่วงสงครามโลกครั้งที่สองวรวุฒิ จิราสมบัติKITAMURA Takeshi163

บทคัดย่อ

167