วารสารมูลนิธิญี่ปุ่นกรุงเทพฯ

ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2541

สารบัญ

วิทยานิพนธ์

 ข้อสังเกตในการใช้ ‘L’ แทน ‘R’ ของตัวอักษรโรมัน ในภาษาญี่ปุ่นINO Masahiro 1
 ข้อเสนอสำหรับการศึกษาตัวอักษรคันจิในประเทศไทย แผนการสอบวัดระดับตัวอักษรคันจิKAMEYAMA Toshifumi 13
 การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ตัวอย่างศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  KONISHI Hiroaki 27
 เหตุการณ์การเคลื่อนที่ในทิศทางลง โดยไม่ใช้พลังของสิ่งที่ เคลื่อนที่ในภาษาไทยTAKAHASHI Kiyoko 43
   

 

รายงานผลการปฏิบัติ

  
ปัญหาจากการปรับเปลี่ยนแนวการสอนAONUMA Kunio49
 วิธีการสอนการเขียนเรียงความโดยเน้นประเด็นเรื่องการสื่อสาร บนความแตกต่างทางวัฒนธรรมKUSHIDA Keiko59
 รายงานผลการทดลองสอนภาษาญี่ปุ่น เรื่องการแนะนำสถาน ศึกษาแบบ Orienteering สำหรับนักศึกษาวิชาเลือกภาษาญี่ปุ่น (จำนวนชั่วโมงเรียน 40 ชั่วโมง)  MIKAMI Naoko67
 การประเมินผลผู้เรียนที่ทำโปรเจ็คเวิร์คเป็นรายบุคคล  MIURA Takashi79
 รายงานการสร้างตำราไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นNAKAKURA Taeko
MIURA Takashi
89
การทดลองการเรียนการสอนวิชาการอ่านโดยใช้วิธีจับคู่เรียน   SAITO Michiyo97
 การอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยKITAMURA Takeshi
SAITO Michiyo
109
 รายงานการปฏิบัติจริงเรื่องการทดลองฝึกปฏิบัติการทัวร์เมืองกาญจน์ภัทรศุภาว์ เสียงใหญ่
เศกสิทธิ์ ปักษี
HOSHII Naoko
 121
   

 

บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย

  
 การอุทิศระหว่างประเทศของอาจารย์ภาษาญี่ปุ่น  MIZUNO Koji133
 ตัวอย่างการชี้แนะเพื่อมุ่งสู่การประกวดสุนทรพจน์  SUZUKI Kiyomi137
 สรุปผลการวิเคราะห์ลักษณะตัวเขียนฮิรางานะของผู้เรียนชาวไทย  YOSHIDA Yuko143

 

ผลการสำรวจ

  
 การศึกษาเหตุผลและเป้าหมายในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นของ นักเรียนโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ลัดดาวัลย์ ศรีสวัสดิ์พงษ์149
 ผลการสำรวจจากแบบสอบถามเกี่ยวกับคอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เปิดสอนในโรงเรียนระดับมัธยมปลายMIHARA Ryushi
นพวรรณ บุญสม
ประภา แสงทองสุข
153
 สรุปแบบสอบถามเรื่อง ” เหตุผลที่เรียนภาษาญี่ปุ่น “   สมใจ แซ่อึ้ง159
 ประวัติการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยช่วงสงครามโลกครั้งที่สองวรวุฒิ จิราสมบัติ
KITAMURA Takeshi
163
   
บทคัดย่อ 167