วารสารมูลนิธิญี่ปุ่นกรุงเทพฯ

ฉบับที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2544

สารบัญ

วิทยานิพนธ์

ผลสำรวจจากแบบสอบถามที่ถามครูและนักเรียนคนไทยเกี่ยวกับสภาพการณ์ที่มีครูคนญี่ปุ่นอยู่NORIYUKI HANAI3
จัดการอย่างไรกับจำนวนผู้เรียนมากและระดับความสามารถต่างกันERIKA MORI17
ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์และความสามารถในการสอน – อ้างอิงจากการประเมินผลของครูผู้สอน-TAKAHIRO NARITA31
การศึกษาเปรียบต่างรูปประโยค “ ให้ ” ในภาษาไทยกับ ภาษาญี่ปุ่นPATTARAWAN YOUYEN45
การศึกษาหน่วยเสริมท้ายประโยค YO จากการรับรู้ของผู้ฟังVICHAYADA KAO-IAN59
ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นอกรรมกับกรรมวาจกในภาษาญี่ปุ่นVORAVUDHI CHIRASOMBUTTI73
   

 

รายงานการปฏิบัติจริง

  
รายงานการปฏิบัติจริงเรื่องกิจกรรมฝึกสัมภาษณ์KOIKE Makoto81
สภาพการณ์ในปัจจุบันของชมรมครูภาษาญี่ปุ่นภาคเหนือและ สิ่งที่จะทำต่อไปAYA SASAKI MIE SUZUKI MASAYO YAMAGUCHI95
เขียนจดหมายถึงคุณครูกันเถอะแนวทางส่งเสริมการเรียนภาษา ญี่ปุ่นด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาไทยTOMOKO SONODA109
การประยุกต์ใช้แหล่งข้อมูลที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่MASAYO YAMAGUCHI123
   

 

บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย

  
วิธีการทำให้คอมพิวเตอร์สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้TAKAYOSHI FUJIWARA131
การจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นของสถาบันวัฒนธรรมญี่ปุ่น -ไทยในปีพุทธศักราช 2481TAKESHI KITAKURA VORAVUDHI CHIRASOMBUTTI137
รายงานการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยTSUNAKI MAEDA OBIHIRO HAMADA TAKAHIRO NARITA FUMIKO SHIRATORI KAZUE INABA147
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของอาจารย์และนักเรียน มัธยมปลายเกี่ยวกับตำราประภา แสงทองสุข IMAEDA Aki MAEDA Tsunaki185
รายงานผลการสำรวจการใช้ภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาวิชาเอก โดยสำรวจจากบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยUTSUNO Tomohiro189
บทคัดย่อ 197