วารสารมูลนิธิญี่ปุ่นกรุงเทพฯ

ฉบับที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2545

สารบัญ

บทความพิเศษ

การวิจัยเกี่ยวกับคำเลียนเสียงและท่าทางในภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นMORIYAMA TAKURO3
การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2SAKUMA KATSUHIKO11
   

 

วิทยานิพนธ์

  
ผู้สอนชาวญี่ปุ่นมีความเข้าใจปัญหาเรื่องการฝึกออกเสียงที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยประสบอยู่เพียงใดCHIBA MASAHITO21
หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายINABA KAZUE37
แนวโน้มของผู้สำเร็จการศึกษาช่วงระยะเวลาก่อนและหลัง เปิดสอนภาษา ญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยKATAGIRI JUNJI
TSUBAKI HIROMI
53
ประโยคกรรมวาจกของภาษาไทยกับประโยคกรรมวาจกของ ภาษาญี่ปุ่นSUGIURA YUKO69
ภาษาคลุมเครือASADAYUTH CHUSRI83
การวิเคราะห์ข้อผิดของนักเรียนไทยที่เรียนเรียงความระดับกลาง ตัวอย่างกรณีศึกษาจากนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PATTARAWAN YOUYEN
OTA TAKASHI
YAMAGUCHI MASAYOU
YOSHIDA NAOKO

97
บทบาทหน้าที่และความหมายของรูป 「夕形」 ในคำกริยาSUPARAT TAECHAPONGSTHORN113

 

รายงานการปฏิบัติจริง

  
รายงานการสัมมนาการสอนภาษาญี่ปุ่นของสถาบันราชภัฏAONUMA KUNIO
SASAKI FUMI
131
การศึกษาคันจินอกเวลาเรียนATARASHI SEIKO149
การสอนเรียงความชั้นต้นFUJII AKIKO157
การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาทางภาคเหนือของประเทศไทยINABA KAZUE165
สภาพปัญหาการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยSHIMADA TOSHIYUKI
SUZUKI  MIE
TSUNEMI  TERUFUMI
179
เนื้อหาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นวิชาเลือกเสรีระดับมัธยมศึกษาSHIRATORI FUMIKO191
   

 

บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย

  
แนวโน้มในการทำงานของนักศึกษาแผนกวิชาภาษาญี่ปุ่นรุ่นแรกของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)KITAGAWA TOSHIHIKO TANAN PHONSAEN209
รายงานผลสภาพการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคใต้YAMASHINA KENKICHI215
ความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น: ภาวะคุกคามกับโอกาสSAOWALAK SURIYAWONGPAISAL221
บทคัดย่อ 235