วารสารมูลนิธิญี่ปุ่นกรุงเทพฯ

ฉบับที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546

สารบัญ

วิทยานิพนธ์

การเปรียบเทียบทรรศนะของคนไทยกับคนญี่ปุ่นที่มีต่อกันเกี่ยวกับการขอโทษ – ณ สถานการณ์ที่ที่ทำงาน-ANGKHANA JIRAJERANGCHAI CHINAMI KYOKO3
หลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาของไทย – ตัวอย่างมหาวิทยาลัยนเรศวรKONISHI HIROAKI19
การวิเคราะห์ประโยคการิตด้วยกรอบมโนความคิดโครงสร้างเหตุการณ์ กรณีศึกษาประโยคการิตในภาษาไทย และภาษาญี่ปุ่นPATTARAWAN YOUYEN37
Wake(da) in discourseRATCHANEE PIYAMAWADEE49
การศึกษา ” คำช่วยทิ้งช่วง ” ในภาษาญี่ปุ่นASADAYUTH CHUSRI65
สำนวนแสดงความรู้สึก 「気」 ในภาษาญี่ปุ่นNAPASIN PLAENGSORN79
หน้าที่ระดับข้อความของอนุพากย์คุณศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นSOMKIAT CHAWENGKIJWANICH89
การอ่านเปรียบเทียบระหว่าง “JIJITSUBUN” กับ “SHUCHOUBUN” -เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตตำราวิชาการอ่านสำหรับนักศึกษาไทย-TEERAT PANYO99
   

 

รายงานการปฏิบัติจริง

  
การผลิตตำราภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับทดลอง)IMAEDA AKI PRAPA SANGTHONGSUK109

 

บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย

  
วิทยาลัยชุมชนกับการสอนภาษาญี่ปุ่นEBIHARA TOMOHARU

127

การสำรวจความต้องการเพื่อการจัดทำหลักสูตรKONISHI HIROAKI

135

ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับระดับมหาวิทยาลัยKUSHIDA KEIKO143
The Report of The 2002-2003 Training Program for Teachers of the Japanese Language (For Japanese Abroad)TANASARNSANEE MIKA151
บทคัดย่อ 159