วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ฉบับที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547

สารบัญ

บทความพิเศษ

มุมมองใหม่ของการศึกษาด้านสัทศาสตร์ในภาษาญี่ปุ่นTOKI SATOSHI5

วิทยานิพนธ์
  
การศึกษาการรบกวนของภาษาแม่ในการออกเสียง ภาษาญี่ปุ่น ของผู้พูดภาษาไทยและข้อเสนอแนะในการสอนASADAYUTH CHUSRI21
การทดลองการศึกษาทางไกลโดยVideo Conferencing System “Bit Mate”HARADA AKIKO39
ชาวญี่ปุ่นจะปรับเปลี่ยนวิธีพูดอย่างไรกับผู้เรียน-วิเคราะห์จากบทสนทนาของนักเรียนไทยในญี่ปุ่นกับ นักเรียนญี่ปุ่น -INOMATA KIMIYOSHI51
ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานภายใน 150 ชั่วโมง – วิเคราะห์จากผลการเรียนการสอนในหนึ่งปีแรกของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ –MITO YURIKO
WALAIPORN KANJANAKAROON
67
ความถี่ของรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานตอนต้นที่พบในภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานตอนปลาย – เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้วิธี การรับรู้รูป ประโยคใหม่ –MORI YASUMASA83
สภาพการใช้ Code Switching ของนักเรียนไทย ในญี่ปุ่น – วิเคราะห์จากหลักทางไวยากรณ์ –SIRIPORN IAMPONGSAI99
การศึกษาภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานในประเทศไทยPRANEE JONGSUTJARITTAM115

รายงานการปฏิบัติจริง
  
รายงานการเป็นมัคคุเทศก์หนึ่งวันNOSAKA CHIEKO143
กิจกรรมฝึกฝนบทสนทนากับผู้สอนชาวญี่ปุ่นแบบตัวต่อตัวกับการประเมินผลจากผู้เรียนSEKI YUKO
MATSUBARA JUN
149
รายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวโดยมูลนิธิ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมSEKSAN CHANTARACHAMNONG163
ชมรมครูภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย (JTAT)SOYSUDA NA RANONG173
   

บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย
  
การวิเคราะห์ 「にとって」 – จากการสอนในระดับชั้นกลาง –FUJII AKIKO187
ตารางอักษรคาตาคานะสำหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่นMIYAMOTO YUICHIRO193
   

สถิติข้อมูลหรือผลงานสำรวจและวิจัยต่าง ๆ
  
การศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทย และการสอน ภาษาญี่ปุ่นEBIHARA TOMOHARU201
เป้าหมาย ขั้นตอนและวิธีการในการปรับปรุง ตำราเรียน ภาษาญี่ปุ่นระดับต้นTSURUMACHI YOSHIKO

217

การสำรวจความต้องการของนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในมัธยมศึกษาตอนปลายระยะที่ 2TASANEE METHAPISIT
NAMTHIP METHASATE
SOMKIAT CHAWENGKIJWANICH
SUNEERAT NEANCHAROENSUK
223
บทคัดย่อ 235