วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2551

สารบัญ

บทความพิเศษ

เหตุใดผู้เรียนจึงใช้ผิด – เรียนรู้วิธีการสอนจากข้อผิดของผู้เรียน –SAKODA Kumiko1

 

วิทยานิพนธ์

  
การศึกษาความหมายและวิธีการใช้คำ กำหนดขอบเขต shika, dake, bakari – เปรียบเทียบภาษาญี่ปุ่น –ภาษาไทย –Panika SURARUNGSIKUL17
การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือกในระดับชั้น มัธยม ศึกษาตอนปลายของไทย -วิเคราะห์โดยการ สำรวจความกังวลใน การเรียนภาษาที่สองของนักเรียนระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลาย-SHIMOMURA Ayumi27
What makes a good Japanese language teacher? : PAC(Personal Attitude Construct)Analysis and Semi-structured interviews of Two Thai teachers teaching Japanese at secondary schools in ThailandFURUBEPPU Hizuru37
การศึกษาการเรียนรู้คำกริยาเกี่ยวกับการให้และรับของผู้เรียนชาวไทย – กรณีศึกษาการใช้กริยา 「くれる」 –KAIDA Kazuko47
การใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นKhwanjai AROONWING57

 

รายงานผลงานสำรวจและการปฏิบัติจริง

  
การสอนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นโดยใช้ภาพจินตนาการMIZUNO Yoshinori67
รายงานการปฏิบัติจริงในระดับมัธยมศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – การนำ “ การกล่าวสุนทรพจน์ 1 นาที ” มาใช้ในโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล –YOSHIKAWA Keiko77
วิธีการผลิตสื่อการสอนที่นำเสนอลำดับการเขียนตัวอักษรคันจิโดยใช้โปรแกรม Excel และ PaintCHIBA Masahito87
การมองย้อนกลับไปพิจารณากระบวนการแต่งตำราประกอบการสอนรายวิชา “JPN336 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว” -ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ และภายหลังการดำเนินการ-MORI Yasumasa97
An analysis of peer-assessment in Japanese conversation classKOURAKATA Rie107
Implementing a student-teaching program in Khon Kaen University-Reporting trial lessons in the Teaching Japanese as a Second Language Course-ARIMOTO Masayo115
การวางแผนและการปฏิบัติจริงของคอร์สระดับกลางที่เน้นกิจกรรมในชั้นเรียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวAKIYAMA Kayo TABUCHI Namiko125
ปัญหาและความคาดหวังด้านการอ่านภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาวิชาเอกสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังNida LARPSRISAWAD135
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบ Admissions กับ คณะ/สาขาวิชาที่กำหนดให้วิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาสอบ-กรณี พ.ศ. 2550 เป็นหลัก-EBIHARA Tomoharu145
การสำรวจข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการมีพื้นฐานความรู้ ภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษา วิชาเอกภาษาญี่ปุ่นของ มหาวิทยาลัย 3 แห่งในภาค เหนือ-ผลการสำรวจของ ชมรมครูภาษาญี่ปุ่นภาคเหนือ ในเดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2551-EBIHARA Tomoharu
OGAWA Toeko
FUTAKUCHI Wakiko
YAMAKI Isao
Saranya KONGJIT
Saranich PHALAPANYA
KOURAKATA Rie TSUKAMOTO Hiroko
SHIMA Yumiko
155
The Class of Role-play Centered Conversation at the Basic Level : The Practice and Research to Aim to Make the Classroom to Develop Creative and Collaborative ActivitiesKATO Nobuhiko165
ประวัติความเป็นมาโดยสังเขปของการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยSAITO Masao175
การสอนวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสาร – โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดสิ่งแวดล้อมใน การเรียนเพื่อให้ผู้เขียนคำนึงถึง “ผู้อ่าน” เป็นสำคัญ-MATSUO Noriaki185
การวิเคราะห์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยของไทย วิชาภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะวิชาการอ่านSUZUKI Yumiko
UCHIDA Yoko
195
บทคัดย่อ 205