วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ฉบับที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2552

สารบัญ

บทความพิเศษ

Yama ก็สอนได้ในประเทศไทย – กรณีตัวอย่างการใช้หนังสือ『1日10分の発音練習』 –KAWANO Toshiyuki

1

วิทยานิพนธ์

  
The Passive-Type of TEMORAU Benefactive Construction and Corresponding Sentences in ThaiSirilak SUJIWARODOM11
Thai students’ beliefs and strategies about JFL writingISHIBASHI Reiko23
The grammaticalization of Japanese compound verb “V-tatsu”KOURAKATA Rie33
คุณสมบัติที่จำเป็นของอาจารย์ผู้สอนภาษาชาวญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทย -จากมุมมองผู้เรียนและอาจารย์ชาวไทย-NAKAI Masaya43
คำช่วย「ネ」หน้าที่เรียกความสนใจในปริจเฉทภาษาญี่ปุ่นอัษฎายุทธ ชูศรี53
วัฒนธรรมในภาษา -เปรียบต่างการชมด้วยภาษาญี่ปุ่นของชาวไทยและชาวญี่ปุ่น-บุษบา บรรจงมณี65
   

รายงานผลงานสำรวจและการปฏิบัติจริง

  
การใช้「N1 no N2」ของคนไทยที่เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น-กลาง -ศึกษาการใช้คำผิดในรูปประโยค「N2 no N1」ที่พบขณะสนทนา-MIZUNO Yoshinori

77  

Mr.SUZUKI-Sinobu in Bangkok,and his teaching material “KAN’I NITTAI KAIWA” (Easy Japanese-Thai Conversation) 1942, BangkokSAITO Masao87
ความเข้าใจและระดับความรู้ที่ใช้ได้สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับขั้นพื้นฐานตอนปลาย:นัยพฤติกรรมการตอบคำถามในแบบทดสอบกลางภาคMORI Yasumasa97
ผลการสำรวจของกลุ่มศึกษาภาษาญี่ปุ่นราชภัฏเกี่ยวกับรายวิชาภาษาญี่ปุ่นที่เปิดสอนHARUNO Ai HIGASHINO Kayo HANAI Noriyuki97
ปัญหาการออกเสียงของผู้เรียนชาวไทยที่ครูผู้สอนชาวญี่ปุ่นรู้สึกว่าเป็นปัญหาและตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมCHIBA Masahito SATO Jun OTA Shinya115
A Survey on the Frequency of Kanji Appearing in Tour AdvertisementsCHIBA Masahito125
ความรู้สึกของอาจารย์ชาวไทยที่ทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น – สรุปผลการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้ดูแลอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นในโครงการJENESYS –UCHIYAMA Chihiro135
ระเบียบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสำหรับชาวต่างประเทศ ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาในประเทศไทย – ภาพรวมของระเบียบและการแปลกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง –EBIHARA Tomoharu145
หลักสูตรการฝึกหัดครู และการออกแบบรายวิชาภาษาญี่ปุ่นในหลักสูตรวิชาเอกการสอนภาษาญี่ปุ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นNISHINO Ai ธวัช คำทองทิพย์ ศุภลักษณ์ กฤษณานนท์156
The image of teachers made from Japanese language club -How are students motivated toward teachers-IMUTA Tsubasa165
   

บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย

  
Making the effective group for peer-response -In case of Thai intermediate learner-MAENO Fumiyasu IMUTA Tsubasa175
บทคัดย่อ 181