วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ฉบับที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556

สารบัญ

บทความพิเศษ

การพัฒนาความสามารถในการคาดเดาให้ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวต่างชาติ –สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นต้น —ICHIKAWA Yasuko1
กิจกรรมและเป้าหมายของการสอนคันจิในห้องเรียนHAMAKAWA Yukiyo15
   

บทความวิชาการ
  
Note-taking and Language Choice in Academic Listening — An Experimental Study of Advanced and Intermediate Thai JFL Learners —MATSUI Ikumi HAGIWARA Takae27

รายงานการปฏิบัติจริงและรายงานผลงานสำรวจ
  
โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทยของสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย — การเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมและผู้ดำเนินงาน —สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข HATTA Naomi37
การศึกษาในประเทศญี่ปุ่นสามารถรับประกันการเรียนภาษาญี่ปุ่นได้หรือไม่ — กรณีศึกษาเกี่ยวกับการต่อเนื่องและการขาดตอนของสภาพแวดล้อมในการเรียน —AKITA Miho YASUDA Reiko UCHIDA Yoko USHIKUBO Ryuta47
ความเปลี่ยนแปลงทางจิตสำนึกที่ผู้เรียนได้รับจากโปรแกรมเยือนประเทศญี่ปุ่นระยะสั้น — การวิเคราะห์ด้วย text mining —FUJIMOTO Takayuki MAENO Fumiyasu57
บุคลากรด้านภาษาญี่ปุ่นที่สถานประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทยพึงประสงค์ — จากการสำรวจแบบสอบถาม —MAENO Fumiyasu KATSUDA Chie นิดา ลาภศรีสวัสดิ์67
ผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประเด็นปัญหาที่ควรแก้ไขOSADA Kanako TAKEI Yasujiro จรัลญา ชุมยางสิม วัชรา สุยะรา77
The New Challenges of JF’s PD in the Upper Northern Thai RegionTAKATSUKA Naoko87
ความรู้สึกในการปฏิเสธ “การชวน” และ “การขอร้อง” ของชาวไทยและชาวญี่ปุ่นฑริกติมา เลิศกิจลักษณ์97
ความรู้ความเข้าใจต่อวัฒนธรรมของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นโดยวิจัยจากการสัมภาษณ์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายในประเทศไทย — ที่มาและความรู้ความเข้าใจต่อประเพณีวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น —UCHIDA Yoko107
Motives for Learning Japanese Language and Factors in Increasing Motivation to Learn at Secondary Schools in Thailand — A Comparison between Increase-group and Decrease-group in Learning-action –YOSHIKAWA Keiko117

บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย
  
A Study of the Influence of the Linguistic Environment on the Use of Japanese No-daTSUBONE Yukari127
บทคัดย่อ 133