วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ฉบับที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

This image has an empty alt attribute; its file name is pic01_2014_L.jpg

สารบัญ

บทความพิเศษ

การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร — เรียนรู้จากการร่วมทำกิจกรรม, เรียนรู้จากการทดลองทำ —SHINADA Junko1
Project-Based Learning กับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นดวงใจ จงธนากร13
   

 

บทความวิชาการ

  
Study of Perceptional Differences by the Comparison of Classifiers between Japanese and ThaiITO Ayumi21
แนวโน้มการใช้คำช่วยท้ายประโยค「よね」ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยพรรัมภา เจริญศิริ อัษฎายุทธ ชูศรี31
   

 

รายงานการปฏิบัติจริงและรายงานผลงานสำรวจ

  
ค่ายภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ 2013OTANI Tsukasa FUKUNAGA Tatsushi41
Approach to enrich skills in Japanese speech–A study with peer-response and evaluation activity in a speech class —KANOME Yoko51
การสำรวจคำศัพท์ในข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย (PAT 7.3) — การเปรียบเทียบข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N4 —KOYAMA Koki61
คอร์สสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นสำหรับการท่องเที่ยว — รายงานการสอนแบบ Task-based Language Teaching(TBLT) —FUKUNAGA Tatsushi FUKUNAGA Aiko สุดารัตน์ ตรรกโชติ71
การวิจัยเกี่ยวกับการพูดแก้ตัวเมื่อปฏิเสธการชวนและการขอร้องใน Contact Situation ของชาวไทยและชาวญี่ปุ่นฑริกติมา เลิศกิจลักษณ์81
การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้อักษรเบรลล์สำหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา — กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตภาคเหนือ และภาคกลาง —ธีรัช ลอมศรี TAKATSUKA Naoko91
การสอนตัวอักษรฮิรางานะด้วยวิธีคิดเชื่อมโยงสุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข101
อาจารย์ชาวญี่ปุ่นคิดอย่างไรเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันกับอาจารย์ชาวไทย — สิ่งที่ทราบจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และการเขียนแสดงความคิดเห็น —MATSUO Noriaki KATSUKI Yusuke INOUE Tomoyoshi111
กิจกรรมการย้อนกลับไปดูการเรียนรู้ของตนเองและผลที่ได้หลังจากได้รับคำแนะนำจากผู้สอน — ศึกษาจากผู้เข้าอบรมโครงการอบรมครูเพื่อสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา —FURUUCHI Ayako นริศรา ทองมี121

 

บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย

  
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประโยคเหตุผลในภาษาญี่ปุ่นและในภาษาไทย — มุ่งเน้นที่การแบ่งประเภทของประโยคเหตุผล —ปิยธร แก้ววัฒนะ131
บทคัดย่อ 137