ประกาศวันหยุดห้องสมุด

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันที่ 22 และ 23 ตุลาคม 2564 เนื่องในวันปิยมหาราช และเปิดทำการตามปกติในวันที่ 25 ตุลาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกต่อผู้ใช้บริการทุกท่านมา ณ ที่นี้