ประกาศห้องสมุด

ประกาศห้องสมุด

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
จะเปิดทำการในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.
เนื่องจากระบบปรับอากาศของอาคารเสริมมิตรจะปิดในเวลา 17.00 น. ในวันดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้