การประชุมสัมมนาวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น เทอมปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 1)

ด้วยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดการประชุมสัมมนาวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย และผู้ได้รับทุนของ สพฐ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สอน และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะการสอนและองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในห้องเรียน โดยการจัดประชุมสัมมนาดังกล่าวนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์ หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งในเทอมปลาย ปีการศึกษา 2560 นี้ จะมีกำหนดการจัดประชุมสัมมนาในหัวข้อ “การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment)” ดังนี้

 

  1. วันที่ 18-19 พฤศจิกายน  2560          โรงแรมไทปัน กรุงเทพมหานคร
  2. วันที่ 25-26  พฤศจิกายน  2560         โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
  3. วันที่ 20-21  มกราคม  2561             โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
  4. วันที่ 3-4  กุมภาพันธ์  2561              โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
  5. วันที่ 17-18  กุมภาพันธ์  2561          โรงแรมไทปัน กรุงเทพมหานคร

 

อนึ่ง  เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้าร่วมการประชุมสัมมนาได้อย่างพร้อมเพรียง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ มีความยินดีที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มการเข้าร่วมประชุมสัมมนานี้ได้ตามเขตการจัดประชุมสัมมนาต่อไป ส่งใบสมัครได้ที่  jldseminar@ba.jpf.go.jp

 

ดาวโหลดใบสมัคร : จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 1)

 

ปิดรับสมัคร   วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560