การประชุมสัมมนาวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น เทอมปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2)

การประชุมสัมมนาวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น เทอมปลาย ประจำปีการศึกษา 2560
ณ กรุงเทพมหานคร  (ครั้งที่ 2)

 

ด้วยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดการประชุมสัมมนาวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย และผู้ได้รับทุนของ สพฐ.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สอน และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะการสอนและองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในห้องเรียน  โดยการจัดประชุมสัมมนาดังกล่าวนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์  หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ  ซึ่งในเทอมปลาย ปีการศึกษา 2560 นี้  จะมีกำหนดการจัดประชุมสัมมนาในหัวข้อ “การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment)” ดังนี้

 

1. วันที่ 18-19  พฤศจิกายน  2560 โรงแรมไทปัน กรุงเทพมหานคร
2. วันที่  25-26  พฤศจิกายน  2560 โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
3. วันที่  20-21  มกราคม  2561 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
4. วันที่  3-4  กุมภาพันธ์  2561 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
5. วันที่  17-18  กุมภาพันธ์  2561 โรงแรมไทปัน กรุงเทพมหานคร

 

อนึ่ง  เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้าร่วมการประชุมสัมมนาได้อย่างพร้อมเพรียง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ มีความยินดีที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มการเข้าร่วมประชุมสัมมนานี้ได้ตามเขตการจัดประชุมสัมมนาต่อไป ส่งใบสมัครได้ที่ jldseminar@ba.jpf.go.jp

 

ดาวโหลดใบสมัคร : จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2 )

 

ปิดรับสมัคร   วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์  2561