ทุนทัศนศึกษาและเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF ประจำปีการศึกษา 2560

(เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ที่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เทอมต้น ปีการศึกษา 2560 ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดเท่านั้น)

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครทุนทัศนศึกษาและเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเจแปนฟาวน์เดชั่นเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาและเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น อาทิเช่น ตั๋วเครื่องบิน วีซ่า อาหารและที่พัก ค่าเข้าชมสถานที่สำคัญต่างๆ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการทัศนศึกษา
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน – วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 (รวมเวลา 15 วัน)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
(1) มีสถานภาพเป็นนักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นกลาง ชั้นกลาง หรือชั้นสูงของคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF เทอมต้น ปีการ ศึกษา 2560 และเคยเป็นนักศึกษาของคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF เทอมปลาย ปีการศึกษา 2559 และจะศึกษาต่อในเทอมปลาย ปีการศึกษา 2560
(2) มีความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่นอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตามระดับชั้นที่ศึกษาอยู่ มีผลการเรียนดีและเข้าเรียนอย่าง สม่ำเสมอ (คอร์สเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ขาดเรียนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง / คอร์สเรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ขาดเรียนได้ไม่เกิน 4 ครั้ง โดยนับตั้งแต่ครั้งแรก – ครั้งที่เจ็ดของเทอมต้น ปีการศึกษา 2560)
(3) มีสัญชาติไทย
(4) อายุ 18 – 54 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
(5) ไม่ได้เป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น ณ วันที่ยื่นใบสมัคร และในช่วงที่ได้รับทุนนี้
(6) ไม่เคยอยู่ประเทศญี่ปุ่นรวมระยะเวลาทั้งสิ้นเกิน 15 วันในระหว่างเดือนธันวาคม 2555 – เดือนพฤศจิกายน 2560 และไม่เคยพำนักอยู่ประเทศญี่ปุ่นติดต่อกันมากกว่า 30 วัน
(7) ไม่จบการศึกษาภาคบังคับจากประเทศญี่ปุ่นและไม่เคยเรียนในระดับมัธยมศึกษา/อุดมศึกษา (ก่อนเดือนธันวาคม 2555)
(8) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่มได้
(9) สามารถเข้าร่วมการอบรมภาษาญี่ปุ่น ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่นได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางทั้งไปและกลับได้)
(10) ไม่มีกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อหรือเข้าร่วมอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงที่ได้รับทุนนี้
(11) สามารถใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook / Instagram / Twitter

 

กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือก
(1) สมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/QhBcEwjftd06UIZv1 ระหว่างวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 (สิ้นสุดเวลา 16.59 น.)
* ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนหลายคอร์สและมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด มีสิทธิสมัครตามจำนวนคอร์สที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ *
(2) จับฉลากคัดเลือกในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ โดยจะประกาศผลทางหน้าเพจของคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF (facebook.com/jfkouzabkk/) และโทรแจ้งผลโดยตรงกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

อนึ่ง ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทาง ค่าตรวจร่างกายและค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการทัศนศึกษา