การประชุมสัมมนาวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น เทอมต้น ประจำปีการศึกษา 2560 ณ กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 1)

การประชุมสัมมนาวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูสอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยระดับมัธยมศึกษาและผู้ได้รับทุนของสพฐ. (กรุงเทพฯ ครั้งที่ 1)

ด้วยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดการประชุมสัมมนาวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูสอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยระดับมัธยมศึกษาและผู้ได้รับทุนของสพฐ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สอน และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะการสอนและองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในห้องเรียน โดยการจัดประชุมสัมมนาดังกล่าวนี้ จะจัดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์ หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ในเทอมต้น ปีการศึกษา 2560 นี้ มีกำหนดการจัดประชุมสัมมนาในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning” ดังนี้

1.วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560โรงแรมไทปัน กรุงเทพมหานคร
2.วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
3.วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
4.วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดอุบลราชธานี
5.วันที่ 16-17 กันยายน 2560โรงแรมไทปัน กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าที่พักสำหรับผู้เข้าประชุมสัมมนา (ภายใต้เงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ) ยกเว้น ค่าเดินทางซึ่งผู้เข้าประชุมสัมมนาจะต้องเบิกค่าเดินทางจากต้นสังกัดของตนเอง

ดาวน์โหลดใบสมัคร