การอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น

Sorry, this entry is only available in Japanese and Thai.

Sorry, this entry is only available in Thai.

ด้วยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยตำรา “ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ฉบับปรับปรุง” ให้แก่ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการวางแผนการสอนและส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการอบรมนี้จะจัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. และวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

 

อนึ่ง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดอบรม เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร
ค่าเอกสาร และช่วยสนับสนุนค่าที่พักสำหรับผู้เข้าประชุมสัมมนาภายใต้เงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (โปรดดูรายเงื่อนไขเพิ่มเติมในรายละเอียดการอบรม)  ยกเว้น ค่าเดินทางซึ่งผู้เข้าอบรมจะต้องเบิกค่าเดินทางจากต้นสังกัดของตนเอง

 

ทั้งนี้ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ใคร่ขอเรียนเชิญครูสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนของท่าน เข้าร่วมการอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยตำรา “ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดาจิ ฉบับปรับปรุง” ดังกล่าวข้างต้นนี้ด้วย (รับจำนวนจำกัด)

ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยตำรา “ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ฉบับปรับปรุง”สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาได้ที่  jldseminar@ba.jpf.go.jp

 

ปิดรับสมัคร   ภายในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

 

ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1) รายละเอียดการอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยตำรา “ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ฉบับปรับปรุง” สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
2) แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยตำรา “ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ฉบับปรับปรุง” สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

การอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จัดการอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นแก่ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษา  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษา โดยจัดขึ้นทั้งที่กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ แบ่งเป็นเทอมต้นและเทอมปลาย ปีละ 2 ครั้ง ที่ผ่านมาเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้จัดการอบรมในรูปแบบเวิร์คช็อปภายใต้หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง”, “การพัฒนาทักษะการพูด”, “การสอนตัวอักษร”,“การวัดและประเมินผล”

จุดมุ่งหมาย

  1. พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของตน
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นด้วยกัน และเป็นพื้นที่ให้ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นได้เรียนรู้ร่วมกัน
  3. พัฒนาความคิดเกี่ยวกับวิธีการสอนโดยผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของตน เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นด้วยกัน และเป็นพื้นที่ให้ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นได้เรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาความคิดเกี่ยวกับวิธีการสอนโดยผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรม ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษา

ช่วงเปิดรับสมัคร

เทอมต้น : ระหว่างต้นเดือนเมษายน-กลางเดือนสิงหาคม
เทอมปลาย : ระหว่างกลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนมกราคม (ช่วงเปิดรับสมัครแตกต่างกันไปตามภูมิภาค)