สัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

สัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) จะจัดสัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดตามด้านล่าง ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนา กรุณากรอกใบสมัครที่แนบมานี้และส่งกลับมาที่ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น      เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ทางอีเมล ไปรษณีย์หรือทางโทรสาร ภายในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 สำหรับท่านที่สมัครทางโทรสารโปรดโทรศัพท์ตรวจสอบว่าใบสมัครของท่านส่งถึงหรือไม่ในวันที่ส่งโทรสารด้วย

 

เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่ จึงขอสงวนสิทธิ์พิจารณารับผู้สมัครตามลำดับก่อน-หลัง  ทั้งนี้ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะแจ้งผลการสมัครทางอีเมล (ทุกท่าน) หรือทางจดหมาย (เฉพาะท่านที่ระบุไว้) ตั้งแต่ วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562  เป็นต้นไป หากท่านไม่ได้รับอีเมล หรือจดหมายดังกล่าวภายในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 โปรดติดต่อฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

 

หัวข้อสัมมนา“รู้จักลักษณะเฉพาะของภาษาญี่ปุ่นจากส่วนขยายคำนาม : กุญแจสู่ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่น”
วันเวลาวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
รายละเอียด
08:30-09:00ลงทะเบียน
09:00-09:10พิธีเปิด
Session 1
09:10-12:00“ส่วนขยายคำนามในภาษาญี่ปุ่น: ลักษณะเฉพาะ การเรียนรู้ การเสริมสร้างความเข้าใจภาษาญี่ปุ่น”
วิทยากร : Assoc. Prof. Ozeki Hiromi จากมหาวิทยาลัย Reitaku
10:20-10:40คอฟฟี่เบรค
12:00-13:00พักกลางวัน
Session 2
13:00-15:40“ปัญหาการทำความเข้าใจประโยคภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย” (ใช้ภาษาไทยในการบรรยาย)
วิทยากร :
รศ.ดร.บุษบา บรรจงมณี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ผศ.วันชัย สีลพัทธ์กุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
14:20-14:40คอฟฟี่เบรค
15:40-15:50ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ“ปัญหาการทำความเข้าใจประโยคภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย” โดย Assoc.Prof.Ozeki Hiromi
15:50-16:00พิธีปิด

 

สถานที่ห้องประชุม D-E  ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
คุณสมบัติผู้สมัครผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา
ที่ส่งใบสมัครฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159  ถนนอโศกมนตรี
สุขุมวิท 21 เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110
โทรสาร 0 2261 7505
อีเมล 
jldseminar@ba.jpf.go.jp
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :โทร.0 2261 7500-4  อาจารย์ภริดา (ภาษาญี่ปุ่น)    คุณชนิดา (ภาษาไทย)

 

ปิดรับสมัคร  วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

 

ดาวโหลดใบสมัคร