SHIBUKARU MATSURI goes to BANGKOK

SHIBUKARU MATSURI,
a cultural event featuring young female creators,
will be held in Bangkok, Thailand!

 

SHIBUKARU MATSURI goes to BANGKOK

 

 

[Date]   7pm-9pm., Friday 19 June 2015

[Venue]   The Jam Factory

[Admission]   1,754 visitors

 

Exhibitors: AiMadonna, Kyun-Chome, Shizu Mizuno, Ly, Noriko Nakazato, Tomoko Oshima, Saigo no Shudan, NuQ, Anzu Yasuhara aka Chinjao Rosu, and Planet Haruborism. Yuree Kensaku, Yoswadi Krutklom, Jirayu Koo, Minchaya Chayosumrit, Kanitta Meechubot, Patcha Poonpiriya (Junejune), and Yellow Fang.

 

First launched in 2011, SHIBUKARU MATSURI is a cultural event that features young female creators based mainly in Tokyo. The event was held four times in the past in Shibuya, Tokyo, as a new place for young female creators to express their talent and creativity. SHIBUKARU MATSURI was held in Bangkok, Thailand, with the help from the cooperation fund to assist in the event, which had successfully reached the target figure through Booster, an incubate crowd funding run by PARCO. The event featured especially popular and highly praised female creators who took part in previous events and were selected from a total of more than 800 female creators based in Tokyo and a total of 17 artists selected by Practical Design Studio, a design studio based in Bangkok, Thailand, showcasing female creators who played a key role in leading the art culture of Thailand in future. Spanning the genres of flat surface, three-dimensional, video artwork, and fashion, the goal of the event is to introduce the creativity of women from Shibuya, Tokyo, in an exhibition of their art by teaming up with local female creators in Bangkok, Thailand. This event was held with the desire to cast the seeds of the girls’ culture launched from Shibuya, Tokyo, to Bangkok and to boost the creation of a new culture from the interaction of creators from both cities, while aimed to provide the stimulus for female creators to go abroad from Japan.

 

What’s SHIBUKARU MATSURI

 

First launched in 2011, SHIBUKARU MATSURI is an annual cultural event sponsored by PARCO. Every October, this event covered the space of Shibuya PARCO for about 10 days and showcases the talents of young female creators from the genres of art, fashion, music, and the performing arts. Since its launched four years ago, about 800 young female creators have taken part in the event. This brought a total of 800,000 visitors and more to the venue in four years. https://shibukaru.com

 

Events’ Photos

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosts

RCKT/Rocket Company*+Practical Design Studio+The Japan Foundation, Bangkok

Cooperation:

PARCO+The Jam Factory+a day magazine+happening magazine+Somboon Seafood

SHIBUKARU MATSURI goes to BANGKOK

“SHIBUKARU MATSURI” กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมเพื่อนักสร้างสรรค์สตรี
ได้จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ (ประเทศไทย) แล้ว!

SHIBUKARU MATSURI goes to BANGKOK

 

 

[วันและเวลา]

วันที่ 19 – 28 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00-20.00 น.

[สถานที่]  The Jam Factory

[ผู้เข้าชม]   1,754 คน

 

ศิลปินที่ร่วมจัดงานแสดง : AiMadonna, KYUN-CHOME, Shizu Mizuno, Ly, NORIKONAKAZATO, Tomoko Oshima, Saigo no Shudan, nuQ, Kyoko Yasuhara a.k.a Chinjao Rosu and Planet Haruborism / ยุรี เกนสาคู, ยศวดี ครุฑกล่อม, จิรายุ คู, มิญชญา ชโยสัมฤทธิ์, คณิตา มีชูบท, พัชชา พูนพิริยะ (Junejune) และ Yellow Fang

 

ในปีค.ศ 2011 “SHIBUKARU MATSURI” กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมเพื่อนักสร้างสรรค์สตรีได้จัดขึ้นที่ใจกลางเมืองโตเกียวเป็นครั้งแรก งานกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นมา 4 ครั้งแล้วที่ย่านชิบูย่า กรุงโตเกียว เพื่อเป็นสถานที่แสดงผลงานใหม่ๆของนักสร้างสรรค์สตรี และเราก็ได้นำกิจกรรมนั้นมาจัดที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย  ซึ่งงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างราบรื่นได้ เป็นเพราะการระดมเงินทุนเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมโดย PARCO ซึ่งสตูดิโอออกแบบ Practical Design Studio (Thailand) ได้คัดเลือกนักสร้างสรรค์โตเกียวที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษในบรรดาผู้เข้าร่วม“SHIBUKARU MATSURI” กว่า 800คน ซึ่งนักสร้างสรรค์สตรีทั้ง 17 คนที่ได้รับคัดเลือกนั้นได้จัดงานแสดงที่ประเทศไทย กิจกรรมนี้มีหลากหลายประเภท เช่น ผลงานสองมิติ ผลงานสามมิติ ผลงานวีดีโอ และแฟชั่น ซึ่งจะเป็นการแสดงความคิดสร้างสรรค์ของนักสร้างสรรค์สตรีจากชิบูย่า กรุงโตเกียวสู่กรุงเทพฯ และเป็นการสร้างโอกาสที่ได้จัดงานนิทรรศการร่วมกับนักสร้างสรรค์กรุงเทพฯ ประเทศไทย นอกจากนั้นการที่ให้นักสร้างสรรค์สตรีจากชิบูย่า โตเกียวมายังกรุงเทพฯนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนของนักสร้างสรรค์ของทั้ง 2 เมืองเท่านั้น แต่ยังเป็นการกระตุ้นนักสร้างสรรค์สตรีให้ก้าวกระโดดออกมาจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อไปสู่ต่างประเทศอีกด้วย

 

“SHIBUKARU MATSURI” คือ

 

“SHIBUKARU MATSURI” คือ กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของ PARCO ที่จัดขึ้นตั้งแต่ ปีค.ศ 2011 เดือนตุลาคมของทุกปี งานกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นเป็นเวลาประมาณ 10 วัน ในพื้นที่ของ Shibuya Parco และได้แสดงผลงานของนักสร้างสรรค์สตรีในประเภทของงานศิลปะ, แฟชั่น, ดนตรี และศิลปะการแสดง ตั้งแต่เริ่มกิจกรรมนี้เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ได้มีนักสร้างสรรค์สตรีกว่า 800 คนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ และได้มีผู้เข้าชมกว่า 800,000 คนรวมทั้ง 4 ปี https://shibukaru.com

 

ภาพจากงานเปิด

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดงาน  :

RCKT/Rocket Company* + Practical Design Studio + Japan Foundation, Bangkok

ร่วมมือโดย :

PARCO + The Jam Factory + a day magazine + happening magazine + Somboon Seafood