การบรรยายและสัมมนาพิเศษญี่ปุ่นศึกษา หัวข้อ “ก้าวผ่านเฮเซ…มุ่งสู่เรวะ”

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น โครงการปริญญาโทญี่ปุ่นศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ได้จัดการบรรยายพิเศษ พร้อมเสวนา ในหัวข้อ “ก้าวผ่านเฮเซ…. มุ่งสู่ เรวะ” เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง ศศ. 240 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้อง HB 7801 อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์สังคม จากประเทศญี่ปุ่น คือ Dr. Hirohito Suzuki ศูนย์ศึกษานวัตกรรมสากล มหาวิทยาลัยโทโย เป็นผู้กล่าวปาฐกถานำ

 

จากนั้นได้มีการเสวนาของนักวิชาการไทย  โดยเริ่มจาก ดร.นิภาพร รัชตพัฒนากุล จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.ธีวินท์ สุพุทธิกุล จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร.ทรายแก้ว ทิพากร จากสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้ง ดร.พนิดา อนันตนาคม สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามลำดับ เนื้อหาของการสัมมนาเน้นกิจกรรมด้านการต่างประเทศในช่วงรัชสมัยเฮเซ ในแง่มุมทางด้านประวัติศาสตร์ การเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนภาคประชาชน และวัฒนธรรมร่วมสมัย ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา

 

การบรรยายและการเสวนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกว่า 90 คน ตลอดรายการทั้ง 2 แห่ง