เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดให้บริการ
ยืมพื้นที่ห้องเรียนและห้องประชุมเอนกประสงค์

ขั้นตอนในการขอยืมสถานที่

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ศูนย์”) ให้บริการยืมห้องเรียนและห้องประชุมอเนกประสงค์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “สถานที่”) แก่บุคคลภายนอกในกรณีที่ศูนย์ไม่มีกำหนดการใช้สถานที่

1. โดยทั่วไป สามารถใช้สถานที่ได้ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 16.00 น. ของวันทำการ (วันจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดตามประเพณี)

2. ผู้ขอใช้สถานที่จะต้องเป็นหน่วยงาน องค์กรหรือหมู่คณะเท่านั้น ไม่รับคำขอใช้สถานที่เป็นรายบุคคล

3. กิจกรรม/โครงการที่สามารถใช้สถานที่ได้มีดังนี้ ทั้งนี้ ไม่รวมกิจกรรม/โครงการที่เข้าข่ายข้อ 4. ที่ระบุไว้ด้านล่าง
     (1) กิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการแนะนำวัฒนธรรมญี่ปุ่นหรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
     (2) กิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษาหรือการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับทางญี่ปุ่น
     (3) กิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
     (4) กิจกรรม/โครงการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติเป็นพิเศษจากผู้อำนวยการบริหารศูนย์ตามวัตถุประสงค์กิจกรรมของศูนย์

4. กิจกรรม/โครงการดังต่อไปนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่
     (1) กิจกรรม/โครงการที่มุ่งแสวงหาผลกำไรสูง
     (2) กิจกรรม/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่ายสินค้า
     (3) กิจกรรม/โครงการทางการเมือง กิจกรรม/โครงการทางศาสนา หรือกิจกรรม/โครงการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน
     (4) กิจกรรม/โครงการที่อาจทำลายความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ หรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อส่วนรวม
     (5) กิจกรรม/โครงการอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พิจารณาว่าไม่เหมาะสม

5. ผู้ขอใช้สถานที่ โปรดกรอกข้อมูลที่จำเป็นใน “แบบคำขอใช้สถานที่” (แบบฟอร์ม 1) และยื่นแบบคำขอใช้สถานที่กับศูนย์ล่วงหน้าภายใน 2 เดือนถึง 2 สัปดาห์ก่อนวันที่ต้องการเข้าใช้ (กรณีที่ต้องการใช้ตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป โดยให้นับจากวันแรกที่เข้าใช้สถานที่) เมื่อทางศูนย์ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอใช้สถานที่เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ผู้ขอใช้สถานที่ทราบผลการพิจารณา

6. ผู้ขอใช้สถานที่ต้องปฏิบัติตาม “เงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้สถานที่” อย่างเคร่งครัด และห้ามเข้าไปในบริเวณอื่นนอกเหนือจากสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้

ดาวน์โหลด

ระเบียบข้อบังคับในการขอยืมพื้นที่ (ภาษาอังกฤษ)

ดาวน์โหลด

ฟอร์มใบสมัคร (ภาษาอังกฤษ)

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-260-8560 ~3
อีเมล info_JFBKK@jpf.go.jp