รายงาน / รายการ

วัฒนธรรมและการทูต ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง

“วัฒนธรรมและการทูต ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง” เสวนาสาธารณะที่จัดโดยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพ ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริติช เคานซิล ประเทศไทย เพื่อทบทวนคุณค่าและความสำคัญของการส่งเสริมวัฒนธรรมข้ามพรมแดน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานทางการทูต ตลอดจนค้นหา แนวโน้มและทิศทางใหม่ๆ ของการสร้างความร่วมมือทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน

เนื้อหาในบันทึกการเสวนาฉบับนี้เป็นเอกสารสรุปการเสวนาซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น