บริการยืมสิ่งของเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น

แจ้งเปิดบริการให้ยืมสิ่งของเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพ ฯ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่นให้กับชาวไทยเป็นจุดประสงค์หลัก โดยมีข้อกำหนดดังนี้

  1. สามารถยืมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ที่สามารถซักทำความสะอาดได้ ต้องทำความสะอาดโดยการส่งซักแห้งกับร้านที่น่าเชื่อถือและเชี่ยวชาญในการทำความสะอาดสิ่งของจากญี่ปุ่นอย่างเช่น ยูกาตะ ผู้ขอยืมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนที่จะนำกลับมาส่งคืนให้ทางสำนักงานเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
    * โดยทางเราสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับร้านที่ทำความสะอาดได้
  2. ผู้ที่ขอยืมควรเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (เช่น สถาบันการศึกษา, องค์กรทางวัฒนธรรม, องค์กรเอกชน/องค์กรที่ไม่หวังผลกำไร และอื่นๆ ) แบบคำร้องขอในเชิงแต่ละบุคคลจะไม่ได้รับการอนุมัติ โดยจะให้ความสำคัญกับสถานศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นก่อน
  3. กิจกรรมเชิงพาณิชย์หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มุ่งเน้นในการจำหน่ายสินค้านั้นจะไม่ได้รับสิทธิในการยืม ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ก็ตาม และอาจมีบางกรณีที่ทางเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพ ฯ ขอปฏิเสธการขอยืม
  4. กำหนดส่งแบบคำร้องขอยืมคือ 2 สัปดาห์ ก่อนวันขอยืม (วันมารับของ) สามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนการส่งคำร้องโดยดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง และกรุณาส่งแบบคำร้องขอยืมทางอีเมลที่ items_JFBKK@jpf.go.jp

ดาวน์โหลด ใบสมัครเพื่อขอยืมสิ่งของเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น