Internship

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครนิสิต-นักศึกษาฝึกงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรทางด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางศิลปะ-วัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยให้นิสิต-นักศึกษาสมัครเพื่อเข้าร่วมฝึกงานในฝ่ายต่างๆ ดังนี้  

  1. ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
  2. ฝ่ายแลกเปลี่ยนทางศิลปะ-วัฒนธรรม

ดาวน์โหลด รายละเอียดงานและวิธีการสมัคร
ดาวน์โหลด ใบสมัคร  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-260-8560-3 หรือ อีเมล info_jfbkk@jpf.go.jp  

**หมายเหตุ**

* นิสิต-นักศึกษาจะต้องฝึกงานเป็นเวลาอย่างน้อย 1-2 เดือนขึ้นไป
* สามารถรับนิสิต-นักศึกษาฝึกงานได้ในจำนวนจำกัด
* เนื้อหางานในแต่ละช่วงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรเจ็คที่มีอยู่ในขณะนั้