ระเบียบการใช้ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
 2. ชาวต่างประเทศที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย และไม่ได้ถือวีซ่านักท่องเที่ยว

การสมัคร

 1. แสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของท่านต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด (หรืออื่นๆ เช่น ใบขับขี่ บัตรนักเรียน/นักศึกษา)
 2. กรอกรายละเอียดต่างๆ ของท่านในใบสมัครพร้อมกับจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี

อัตราค่าธรรมเนียม

ประเภทสมาชิก ค่าธรรมเนียมรายปี อายุสมาชิกภาพ
นักเรียน/นักศึกษา 300 บาท 1 ปี
บุคคลทั่วไป 600 บาท 1 ปี
อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น 500 บาท 1 ปี

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

 1. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องสมุด
 2. ผู้ใช้ห้องสมุดกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นระบบสั่นเตือน และกรุณาใช้โทรศัพท์ภายนอกห้องสมุด
 3. ผู้ใช้ห้องสมุด/ผู้ยืมออก จะต้องใช้หนังสือ,  โสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยความระมัดระมัดระวังเพราะหากมีการชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้ห้องสมุด/ผู้ยืมออกจะต้องชดใช้ตามมูลค่าของหนังสือ โสตทัศนวัสดุ และโสตทัศนูปกรณ์นั้น

ระเบียบการยืม

 1. สมาชิกสามารถขอยืมหนังสือทั่วไปได้ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม เป็นเวลา 2 สัปดาห์
 2. สมาชิกต้องใช้โสตทัศนวัสดุ และโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องสมุดเท่านั้น  ยกเว้นซีดีเพลง
 3. สมาชิกสามารถขยายระยะเวลาการยืมออกไปได้อีก 1 ครั้งเป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยแจ้งต่อห้องสมุดก่อนถึงกำหนดคืน และหนังสือที่จะยืมต่อนั้นต้องไม่ถูกจองเพื่อยืมต่อโดยสมาชิกห้องสมุดท่านอื่น
 4. กรณีที่สมาชิกไม่ส่งคืนหนังสือตามวันที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับดังต่อไปนี้
  • หนังสือทั่วไปเล่มละ 5 บาทต่อวันต่อเล่ม
  • หนังสือเกี่ยวกับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นเล่มละ 5 บาทต่อวันต่อเล่ม
   (สำหรับช่วงเวลาเตรียมตัวก่อนสอบเล่มละ 10 บาทต่อวันต่อเล่ม)
  • หากเลยกำหนดคืนเป็นเวลา 2 เดือน และสมาชิกยังไม่ส่งคืนหนังสือให้กับทางห้องสมุด ห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งความเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
 5. หากสมาชิกทำหนังสือหรือสมบัติของห้องสมุดสูญหายหรือชำรุด สมาชิกจะต้องชดใช้ตามจำนวนจริง (เงินบาท) พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนหนังสือใหม่อีก 50 บาท
 6. ในกรณีที่บัตรสมาชิกห้องสมุดสูญหาย สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมในการจัดทำบัตรใหม่ 20 บาท

สำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น

 1. อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นสามารถขอยืมโสตทัศนวัสดุได้ครั้งละไม่เกิน 4 ชิ้นเป็นเวลา 2 สัปดาห์
 2. ห้องสมุดได้จัดบริการให้ยืมทางไปรษณีย์สำหรับครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่สอนอยู่ในต่างจังหวัด โดยทางห้องสมุดจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งไปให้อาจารย์ ส่วนการส่งหนังสือคืนห้องสมุดนั้น ผู้ยืมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง โดยพัสดุจะต้องส่งคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และมีระยะเวลาการยืมทางไปรษณีย์ คือ 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ห้องสมุดส่งไปและผู้ยืมส่งกลับ โดยนับตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์ อัตราค่าปรับกรณีส่งคืนเกินกำหนดนั้นใช้อัตราค่าปรับเช่นเดียวกับการยืมทั่วไป โปรดติดต่อสอบถามห้องสมุดหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

เวลาเปิด/ปิดบริการ

เปิดบริการ :
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00-19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 9.00-17.00 น.
(ในกรณีที่วันศุกร์เป็นวันหยุด หรือวันนักขัตฤกษ์ ห้องสมุดจะปิดทำการในวันเสาร์นั้นด้วย)

ปิดบริการ :
วันหยุดราชการของไทย
วันหยุดสิ้นปีตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม ถึง 3 มกราคม

*ห้องสมุดสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*