ลิขสิทธิ์

(1) ลิขสิทธิ์และรวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อความ ภาพประกอบ วิดีโอ รูปภาพ และรูปต่างๆ ทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของเจแปนฟาวน์เดชั่น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(2) ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ไม่สามารถนำไปพิมพ์หรือทำใหม่ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์ใดนอกเหนือจากเพื่อการใช้ส่วนบุคคล

(3) ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับจุดประสงค์เพื่อการศึกษาเป็นหลัก และต้องอยู่ภายในขอบเขตที่ระบุตามกฏหมาย ในกรณีที่มีการนำไปใช้ โปรดเขียนให้เครดิตตามตัวอย่างดังนี้ “ได้รับความอนุเคราะห์จากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ” หรือ “ที่มา: เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ”

(4) อย่างไรก็ตาม ถ้ารูปภาพหรือรูปบนเว็บไซต์นี้ มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลใดคนหนึ่ง ในการนำรูปไปใช้ จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลในรูปเพื่อปกป้องสิทธิ์ของบุคคลนั้น ในการขออนุญาตดังกล่าว กรุณาติดต่อสอบถามเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ที่เบอร์โทร (+66)2-260-8560

(5) ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า เช่น เพื่อการโฆษณา หรือขายสินค้า แต่ถ้าได้รับความยินยอมจากเจแปนฟาวน์เดชั่น อาจได้รับอนุญาตให้นำไปใช้ในการทำของที่ระลึกได้ กรณีนี้ เจแปนฟาวน์เดชั่นจะไม่ได้แนะนำหรือรับรองสิ่งของดังกล่าว (เช่น ของที่ระลึก เป็นต้น) และไม่ได้ให้สิทธิ์เป็นพิเศษ