ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่น

ตำราชุด “ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ” ฉบับปรับปรุง

ตำราชุด”ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ” ฉบับปรับปรุง เป็นตำราที่จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาแผน  ทั้งชุดมีทั้งหมด 9 เล่ม  แบ่งเป็นตำราหลัก 6 เล่ม  และแบบฝึกหัด 3 เล่ม

ตัวอย่างตำรา

ตำราชุด “เรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ”

ตำราชุด”เรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ” เป็นตำราที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือกหรือวิชากิจกรรม  ทั้งชุดทั้งหมดมี 3 เล่ม คือ  “ฮิระงะนะเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ” เป็นตำราสำหรับเรียนตัวอักษรฮิระงะนะ  และ “ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ เล่ม1 และ2” ซึ่งเป็นตำราเรียนการสนทนาภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น”

ตัวอย่างตำรา

ตำราชุด “มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น”

ตำราชุด “มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น” เป็นตำราที่จัดทำตามมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นJF(JF Standard) สำหรับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่  แบ่งการเรียนออกเป็นสองรูปแบบ คือ สำหรับผู้เรียนที่ต้องการฝึกฝนและทำกิจกรรมทางภาษาจะใช้ตำราเล่ม “กิจกรรม” ส่วนผู้ที่ต้องการเรียนรู้องค์ความรู้ทางด้านภาษาจะใช้ตำราเล่ม “เพิ่มพูนความเข้าใจ”

ตัวอย่างตำรา

This image has an empty alt attribute; its file name is marugoto007.jpg

นอกเหนือจากตำราระดับชั้นต้นแล้ว ตำราชุด “มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรม” ยังมีเนื้อหาสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นตอนปลายที่กำลังก้าวเข้าสู่ระดับกลาง เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารชั้นต้นกลาง เหมาะสำหรับทบทวนความรู้ชั้นต้น (A1-A2) และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ชั้นกลาง (B1) ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจสำนวนหรือประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อย ๆ อย่างง่าย ๆ สามารถแสดงความรู้สึก และเปลี่ยนข้อมูล อธิบายสถานการณ์ หรือประสบการณ์ของตนได้หลากหลายขึ้น

This image has an empty alt attribute; its file name is marugoto008.jpg

ในระดับชั้นกลาง มีตำราระดับชั้นกลาง B1 สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับกลางขึ้นไป ซึ่งใช้สำหรับพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารชั้นกลาง เหมาะสำหรับผู้เรียนชั้นกลางที่ต้องการใช้ภาษาญี่ปุ่นได้จริง เมื่อเรียนแล้ว จะสามารถเข้าใจประเด็นสำคัญและจับใจความเรื่องราวในชีวิตประจำวัน สามารถพูดถึงเรื่องราวที่มีการเรียบเรียงเนื้อหา อธิบายเหตุผลความคิดหรือแผนการ  สามารถเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องหรือหัวข้อที่สนใจได้
ตำราทั้งสองเล่มนี้ สามารถเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นแง่มุมต่าง ๆ ผ่านภาพวาดและภาพถ่ายอย่างสนุกสนาน

ตำรา “คะตะคะนะ สู้ สู้ !”

ตำรา “คะตะคะนะ สู้ สู้ !” เป็นตำราที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจเรียนตัวอักษรคะตะคะนะซึ่งใช้สำหรับคำทับศัพท์ที่มาจากภาษาต่างประเทศ ในตำราจะประกอบด้วยภาพช่วยจำตัวอักษร คำศัพท์ใกล้ตัว ชื่อจังหวัดและชื่อของคนไทย นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดต่างๆ จึงเหมาะกับผู้เรียนที่หลากหลาย

ตัวอย่างตำรา

IRODORI (อิโระโดะริ) ภาษาญี่ปุ่นในการดำรงชีวิต

สื่อการเรียนสำหรับพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อชาวต่างชาติที่ทำงานและใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น

** ข้อกำหนดในการใช้งาน

สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทางเว็บไซต์

https://sites.google.com/view/irodori-th/home   (ภาษาไทย)

https://www.irodori.jpf.go.jp/    (ภาษาญี่ปุ่น・ภาษาอังกฤษ)