การประชุมนานาชาติเรื่อง “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นต่ออาเซียน”

การประชุมนานาชาติเรื่อง
“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นต่ออาเซียน”

 

ศูนย์อาเซียนศึกษา และสถาบันเอเชียศึกษา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น จะจัดให้มีการประชุมนานาชาติเรื่อง “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นต่ออาเซียน” ในวันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยการประชุมในครั้งจะมีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศอินเดียและญี่ปุ่นมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและงานวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการความสัมพันธ์ทางธุรกิจและวัฒนธรรมที่ทั้งสองประเทศนี้มีต่อภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจพลวัตรของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้ในอนาคต

หากท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดพร้อมกับสำรองที่นั่งได้ที่ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 0-2218-7464 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ดาวน์โหลดกำหนดการประชุมได้ที่นี่