การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 8

สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย (Japanese Studies Association of Thailand – JSAT) ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น (Japan Foundation) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และโครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (The Japan Watch) จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “คลายปม: บทเรียนจากญี่ปุ่น (Conflict Resolution: Lesson learned from Japan)” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม ถึงวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการระหว่างนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านมนุษยศาสตร์ เช่น ภาษาศาสตร์สังคม วรรณคดี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ มานุษยวิทยา และด้านสังคมศาสตร์ เช่น เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การศึกษา สื่อสารมวลชน สังคมวิทยา จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานวิชาการแขนงต่างๆสู่สาธารณชน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์เครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 

ท่านที่สนใจการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย สามารถเข้าร่วมฟังและนำเสนอบทความในการประชุมครั้งนี้ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอบทความ) ภาษาที่ใช้ในการบรรยายจะเป็นภาษาไทยตลอดรายการ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น ห้อง 608 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2221-2422 หรือมือถือ 081-494-9884 หรืออีเมล: jsat2557@gmail.com หรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลด Invitation Letter for Annual Conference (JSAT 2557)