การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 9

การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 9

 

สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย (Japanese Studies Association of Thailand – JSAT) ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยการสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น (Japan Foundation) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และโครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (The Japan Watch) จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “ญี่ปุ่น : สิทธิและเสรีภาพ (ไม่) จำกัด Japan: (un) Limited Rights and Liberty” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม ถึงวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการระหว่างนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านมนุษยศาสตร์ เช่น ภาษาศาสตร์สังคม วรรณคดี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ มานุษยวิทยา และด้านสังคมศาสตร์ เช่น เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การศึกษา สื่อสารมวลชน สังคมวิทยา จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานวิชาการแขนงต่างๆสู่สาธารณชน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์เครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ท่านที่สนใจการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย สามารถเข้าร่วมฟังและนำเสนอบทความในการประชุมครั้งนี้ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอบทความ) ภาษาที่ใช้ในการบรรยายจะเป็นภาษาไทยตลอดรายการ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่แผนกภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หมายเลขโทรศัพท์ 0-7331 3928-50 ต่อ 3053 หรืออีเมล: jsat2015@gmail.com หรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลด Invitation Letter for Annual Conference (JSAT 2558)