การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 13

 

สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย (Japanese Studies Association of Thailand – JSAT) ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยการสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น (Japan Foundation) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และโครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (The Japan Watch) ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “จากเฮเซ สู่ เรวะ (From Heisei to Reiwa)” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน  ถึงวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการระหว่างนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านมนุษยศาสตร์ เช่น ภาษาศาสตร์สังคม วรรณคดี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ มานุษยวิทยา และด้านสังคมศาสตร์ เช่น เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การศึกษา สื่อสารมวลชน สังคมวิทยา จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานวิชาการแขนงต่างๆสู่สาธารณชน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์เครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 

การประชุมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมและอบอุ่นยิ่ง จากนักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท ทั้งไทยและต่างประเทศ และมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 250 คน ตลอด 2 วันที่ผ่านมา

 

 

สำหรับท่านที่พลาดเข้าร่วมการประชุม  สามารถติดตามดูวิดีโอย้อนหลังของเวทีเสวนาต่างๆ ได้ทางเฟซบุ๊คของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย จากลิ้งค์ข้างล่างนี้  พร้อมทั้งดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่นี่

 

ชมวิดีโอการประชุมย้อนหลัง

https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Japanese-Studies-Association-of-Thailand-JSAT-263950137603749/

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1PkwBnZmPCorv_TcITd6hEk3zWEBc8k1J/view