การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 12

 

การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 12

 

สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย (Japanese Studies Association of Thailand – JSAT) ร่วมกับ สถาบันภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยการสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น (Japan Foundation) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และโครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (The Japan Watch) จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “การเคลื่อนย้าย และการพัฒนาในอนาคต (Future Mobility and Development)” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน  ถึงวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการระหว่างนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านมนุษยศาสตร์ เช่น ภาษาศาสตร์สังคม วรรณคดี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ มานุษยวิทยา และด้านสังคมศาสตร์ เช่น เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การศึกษา สื่อสารมวลชน สังคมวิทยา จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานวิชาการแขนงต่างๆสู่สาธารณชน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์เครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 

ท่านที่สนใจการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย สามารถเข้าร่วมฟังการนำเสนอบทความในการประชุมครั้งนี้ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอบทความ) และหากผู้ที่เข้าร่วมงานประชุม มีความประสงค์ต้องการเอกสารประกอบการประชุม และรับประทานอาหาร จะต้องเสียค่าลงทะเบียน 500 บาท/คน  ภาษาที่ใช้ในการบรรยายจะเป็นภาษาไทยตลอดรายการ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สถาบันภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 044-247-072 หรือ 087-241-4007 (อาจารย์วินัย) หรืออีเมล: jsat2561@gmail.com หรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลด Poster for Annual Conference (JSAT 2561)