การประชุมสัมมนาวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น เทอมต้น ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมสัมมนาวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย และผู้ได้รับทุนของ สพฐ. เทอมต้นประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดการประชุมสัมมนาวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย และผู้ได้รับทุนของ สพฐ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สอน และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะการสอนและองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในห้องเรียน โดยการจัดประชุมสัมมนาดังกล่าวนี้ จะจัดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์ หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ซึ่งในเทอมต้น ปีการศึกษา 2560 นี้ จะมีกำหนดการจัดประชุมสัมมนาในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning” ดังนี้

1. วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 โรงแรมเรดิสันสวีท กรุงเทพมหานคร
2. วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
3. วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
4. วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดอุบลราชธานี
5. วันที่ 16-17 กันยายน 2560 โรงแรมเรดิสันสวีท กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าที่พักสำหรับผู้เข้าประชุมสัมมนา (ภายใต้เงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ) ยกเว้น ค่าเดินทางซึ่งผู้เข้าประชุมสัมมนาจะต้องเบิกค่าเดินทางจากต้นสังกัดของตนเอง

ดาวโหลดใบสมัคร : จังหวัดเชียงใหม่