การประชุมสัมมนาวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น เทอมปลาย ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดการประชุมสัมมนาวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สอน และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะการสอน และองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในห้องเรียน โดยการจัดประชุม สัมมนาดังกล่าวนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งในเทอมปลายปีการศึกษา 2561 นี้  จะมีกำหนดการจัดประชุมสัมมนาในหัวข้อ “สร้างสรรค์ Task อย่างไรให้ผู้เรียนสนุกและได้ทักษะ “ ดังนี้

 

วันที่จัดอบรม สถานที่ วิทยากร ปิดรับสมัคร
24-25 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมไทปัน กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 อ.อาภาพร เนาสราญ และ
อ.Naoko HAYAKAWA
9 พ.ย.61
15-16 ธันวาคม 2561 โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ อ.รสา เสวิกุล  และ
อ.Satoshi SEKIYAMA
30 พ.ย.61
19-20  มกราคม 2562 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง อ.รสา เสวิกุล  และ
อ.Satoshi SEKIYAMA
11 ม.ค.62
2-3 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี อ.นริศรา ทองมี และ
อ.Naoko HAYAKAWA
25 ม.ค.62
16-17 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมไทปัน กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 อ.นริศรา ทองมี และ
อ.Naoko HAYAKAWA
8 ก.พ.62
     *วันและเวลาอบรม  :  วันเสาร์ และวันอาทิตย์  เวลา 09.00-16.00 น.

 

อนึ่ง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร และค่าที่พักสำหรับผู้เข้าประชุมสัมมนา (ภายใต้เงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ) ยกเว้น ค่าเดินทางซึ่งผู้เข้าประชุมสัมมนาจะต้องเบิกค่าเดินทางจากต้นสังกัดของตนเอง

 

ดาวโหลดใบสมัคร :   ใบสมัคร

 

ปิดรับสมัคร :   ตามกำหนดการ