การประชุมสัมมนาวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น เทอมปลาย ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดการประชุมสัมมนาวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสอน ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาวิธีการสอน รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะการสอนและองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในห้องเรียน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์หมุนเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งในเทอมปลาย ปีการศึกษา 2562 นี้  มีกำหนดจัดประชุมสัมมนาในหัวข้อ “การสอนตัวอักษรคันจิระดับเบื้องต้นในชั่วโมงเรียน –ทำสื่อคันจิอย่างไรให้สนุก–” ดังนี้

 

วันที่อบรมสถานที่วิทยากรปิดรับสมัคร
16-17 พฤศจิกายน 2562โรงแรมโลตัส สุขุมวิท กรุงเทพ
ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ฑริกติมา เลิศกิจลักษณ์
อาจารย์ Shiho UEDA และ
อาจารย์ภริดา จิรวุฒินันท์
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 62
23-24 พฤศจิกายน 2562โรงแรมสุนีย์แกรนด์
จังหวัดอุบลราชธานี
อาจารย์นริศรา ทองมี  และ
อาจารย์  Shiho UEDA
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 62
14-15 ธันวาคม 2562โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา
จังหวัดตรัง
อาจารย์รสา เสวิกุล  และ
อาจารย์ Amiko NISHIJIMA
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 62
18-19 มกราคม 2563โรงแรมเมอร์เคียว
จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์อาภาพร เนาสราญ และ
อาจารย์  Amiko NISHIJIMA
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 63
1-2 กุมภาพันธ์ 2563โรงแรมโลตัส สุขุมวิท กรุงเทพ
ครั้งที่ 2  กรุงเทพมหานคร
อาจารย์อาภาพร เนาสราญ
อาจารย์  Amiko NISHIJIMA
และ อาจารย์ภริดา จิรวุฒินันท์
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 63
  *วันและเวลาอบรม  :  วันเสาร์ และวันอาทิตย์  เวลา 09.00-16.00 น.

 

อนึ่ง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา เช่น ค่าสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร และค่าที่พักสำหรับผู้เข้าประชุมสัมมนา (ภายใต้เงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ) ยกเว้น ค่าเดินทางซึ่งผู้เข้าประชุมสัมมนาจะต้องเบิกค่าเดินทางจากต้นสังกัดของตนเอง

 

ดาวโหลดใบสมัคร :   ใบสมัคร

 

ปิดรับสมัคร :    ตามกำหนดการ