การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) จะจัดสัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีรายละเอียดตามด้านล่าง ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนา กรุณากรอกใบสมัครที่แนบมานี้และส่งกลับมาที่ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ทางอีเมล ไปรษณีย์หรือทางโทรสาร ภายในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 สำหรับท่านที่สมัครทางโทรสาร โปรดโทรศัพท์ตรวจสอบว่าใบสมัครของท่านส่งถึงหรือไม่ในวันที่ส่งโทรสารด้วย

 

เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่ จึงขอสงวนสิทธิ์พิจารณารับผู้สมัครตามลำดับก่อน-หลัง ทั้งนี้ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะแจ้งผลการสมัครทางอีเมล (ทุกท่าน) หรือทางจดหมาย (เฉพาะท่านที่ระบุไว้) ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561  เป็นต้นไป หากท่านไม่ได้รับอีเมล หรือจดหมายดังกล่าวภายในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 โปรดติดต่อฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

 

หัวข้อสัมมนา“การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นวิชาการแปลในมหาวิทยาลัยของไทย”
วันเวลาวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561
รายละเอียด
08:30-09:00ลงทะเบียน
09:00-09:10พิธีเปิด
Session 1
09:10-12:00“การใช้คลังข้อมูล(Corpus)เพื่อการแปลและการนำไปใช้ในการเรียนการสอน”
วิทยากร : Prof.Sunakawa Yuriko จากมหาวิทยาลัย Tsukuba
10:15-10:30คอฟฟี่เบรค
12:00-13:00พักกลางวัน
Session 2
13:00-16:00เสวนา “การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นวิชาการแปลในมหาวิทยาลัยของไทย” (ใช้ภาษาไทยในการเสวนา)
ผู้ร่วมเสวนา :ผศ.วันชัย สีลพัทธ์กุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
          ผศ.ดร.น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
          ดร.ภัทร์อร พิพัฒนกุล (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
          รศ.ดร.สมเกียรติ เชวงกิจวณิช (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
14:20-14:40คอฟฟี่เบรค
16:00-16:10ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ“การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นวิชาการแปลในมหาวิทยาลัยของไทย” โดย Prof.Sunakawa Yuriko
16:10-16:20พิธีปิด

 

สถานที่ห้องประชุม D-E  ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
คุณสมบัติผู้สมัครผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา
ที่ส่งใบสมัครฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159  ถนนอโศกมนตรี สุขุมวิท 21 เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110

โทรสาร 0 2261 7505     อีเมล  jldseminar@ba.jpf.go.jp

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  โทร.0 2261 7500-4  อาจารย์อาภาพร (ภาษาญี่ปุ่น)    คุณชนิดา (ภาษาไทย)

 

ดาวโหลดใบสมัคร