การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560

การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) จะจัดสัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีรายละเอียดตามด้านล่าง ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนา กรุณากรอกใบสมัครที่แนบมานี้และส่งกลับมาที่ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ทางอีเมล ไปรษณีย์หรือทางโทรสาร ภายในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 สำหรับท่านที่สมัครทางโทรสาร โปรดโทรศัพท์ตรวจสอบว่าใบสมัครของท่านส่งถึงหรือไม่ในวันที่ส่งโทรสารด้วย

เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่ จึงขอสงวนสิทธิ์พิจารณารับผู้สมัครตามลำดับก่อน-หลัง และจะให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครที่เข้าร่วมสัมมนาเต็มวันก่อน ทั้งนี้ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะแจ้งผลการสมัครทางอีเมล (ทุกท่าน) หรือทางจดหมาย (เฉพาะท่านที่ระบุไว้) ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป หากท่านไม่ได้รับอีเมล หรือจดหมายดังกล่าวภายในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 โปรดติดต่อฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

หัวข้อสัมมนา “Corpusกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น”
วันเวลา วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560

รายละเอียด
08:30-09:00 ลงทะเบียน
09:00-09:10 พิธีเปิด
Session 1 Corpus กับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
09:10-12:00 Corpusกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น (วิทยากร : Prof.Lee Jae-ho จากมหาวิทยาลัยวาเซดะ)
10:15-10:30 Coffee Break
12:00-13:00 พักกลางวัน
Session 2 Corpus กับชั่วโมงการสอนจริงและงานวิจัย
13:00-13:30 แนวทางการใช้Corpusในการเรียนการสอน (วิทยากร : อ.Kondo Megumi จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
13:30-13:40 ถามตอบ
13:40-14:10 Corpus กับงานวิจัย (วิทยากร : อ.อิทธิพล บัวย้อย จากมหาวิทยาลัยพะเยา)
14:10-14:20 ถามตอบ
14:20-14:40 Coffee Break
14:40-15:40 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้Corpusในชั่วโมงการสอนและงานวิจัย
15:40-15:50 ถามตอบ
15:50-16:00 พิธีปิด

สถานที่ ห้องประชุม D-E ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา
ที่ส่งใบสมัคร ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี สุขุมวิท 21 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรสาร 0 2261 7505 อีเมล jldseminar@ba.jpf.go.jp
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร.0 2261 7500-4 อาจารย์รสา (ภาษาญี่ปุ่น) คุณชนิดา (ภาษาไทย)

ดาวน์โหลดใบสมัคร