ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนขนาดเล็กจาก JFBKK!

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนขนาดเล็กจาก JFBKK!

 

รายชื่อองค์กรและโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนขนาดเล็กจากการสมัครขอทุนในรอบที่ 3  (ผู้ที่ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560) สำหรับทุนสนับสนุนด้านการแลกเปลี่ยนทางศิลปะ-วัฒนธรรมและทางด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและญี่ปุ่นศึกษา มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

  • ชื่อผู้สมัคร: Thailand Bang & Winter Guard Federation
   Project: “Thailand Open Music & Marching Arts Competition 2018
  • ชื่อผู้สมัคร: E x ta n t a t i o n
   Project: “]extantating<01>interstices[
  • ชื่อผู้สมัคร: WAFCAT  (Wheelchairs and Friendship Center of Asia (Thailand))
   Project: “Art Exhibition of Children in Asia 2017”

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ขอแสดงความยินดีและขอให้โปรเจ็คของท่านประสบความสำเร็จตามที่วางแผนไว้

 

สำหรับผู้ที่สนใจจะยื่นใบสมัครขอทุนในรอบต่อไป จะหมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นี้

 

โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็ปไซต์  https://ba.jpf.go.jp/grants/jfbkk-small-grant-support-for-online-projects/?lang=en