“ประกาศตำแหน่งงานว่าง” เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น