ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ Asia Leadership Fellow Program 2014

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
Asia Leadership Fellow Program 2014

 

The International House of Japan และเจแปนฟาวน์เดชั่นได้ริเริ่มโครงการ Asia Leadership Fellow Program มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 เพื่อสร้างเครือข่ายที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นของปัญญาชนสาธารณะในเอเชียที่ทำ งานภาคประชาสังคม และมีความหลากหลายทางวิชาชีพ วัฒนธรรม และภูมิรัฐศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพจะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน อาทิ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนากับวิทยากรท่านต่างๆ การศึกษา-ดูงานในพื้นที่ และการสานเสวนาร่วมกับนักวิชาการ และผู้นำองค์กรพัฒนาเอกชนชาวญี่ปุ่นและต่างชาติ ตลอดจนการเปิดเวทีอภิปรายสาธารณะให้กับคนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนด้วย

 

ตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมานั้น โครงการ Asia Leadership Fellow Program นี้จะเชิญปัญญาชนสาธารณะจากหลากหลายเชื้อชาติ วัฒนธรรม และสาขาอาชีพ ประมาณ 6-7 ท่านต่อปีจากประเทศต่างๆในเอเชีย 16 ประเทศมาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมานั้น มีผู้ได้รับเชิญมาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 100 ท่าน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เสียงสะท้อนจากการวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ สภาวการณ์ปัจจุบันของโลกที่เป็นอยู่ จะทำให้เกิดข้อเสนอที่เป็นทางเลือกของการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้น และจะก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณค่าและมาตรฐานใหม่ๆต่ออนาคตของภูมิภาคเอเชียต่อไป

 

ดังนั้น หากท่านใดสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Asia Leadership Fellow Program จะต้องส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมเอกสารประกอบต่างๆไม่เกินวันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2557 โดยท่านสามารถดาวน์โหลดระเบียบการเกี่ยวกับคุณสมบัติและขั้นตอนของการสมัคร ใบสมัคร และ Recommendation Form ได้ที่นี่ (PDF) (MS-Word) หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ALFP Secretariat ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

 

ALFP Secretariat
c/o Program Department
International House of Japan
5-11-16 Roppongi, Minato-ku, Tokyo, 106-0032 JAPAN
Tel: +81-3-3470-3211 Fax: +81-3-3470-3170
E-mail: alfp@i-house.or.jp
URL: https://www.i-house.or.jp/en/ProgramActivities/alfp/index.htm or
https://alfpnetwork.net/en/fellow2/