ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF เทอมปลาย ประจำปีการศึกษา 2560


ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF
เทอมปลาย
ประจำปีการศึกษา 2560
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

 

ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น  เปิดรับสมัครนักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF เทอมปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ระยะเวลาเรียน
  ปีการศึกษา 2560 เทอมปลายระดับเบื้องต้น – ระดับต้น  วันอังคารที่17 ตุลาคม  – วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม2561
  ระดับต้นกลาง – ระดับสูง  วันอังคารที่ 31ตุลาคม – วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

  ※ วันเปิดเรียนและวันเรียนวันสุดท้ายจะแตกต่างกันไปในแต่ละคอร์ส

 2. คอร์สที่เปิดสอน
  คอร์สที่เปิดสอนในเทอมปลาย ปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังเนื่องจากยังเป็นเพียงกำหนดการ กรุณาอ้างอิง “เอกสารรายวิชาที่เปิดสอน” ที่จะเริ่มแจกในวันที่ศุกร์ที่ 15 กันยายน  เป็นต้นไป อนึ่ง ในคอร์สเรียนจะใช้เฉพาะภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก

 3. เวลาเรียน
  จำนวนคาบเรียนต่อสัปดาห์ :คอร์สเรียนมีทั้งแบบสัปดาห์ละ 1 คาบเรียน และ 2 คาบเรียน (ขึ้นอยู่กับแต่ละคอร์ส)
  เวลาเรียน :คาบเรียน 1 ครั้ง มีเวลาเรียน 90 นาที หรือ 120 นาที
  วันอังคาร – วันศุกร์  18:15 – 20:15 น. และ 18:45 – 20:15 น.
  วันเสาร์ ช่วงเช้า และช่วงบ่าย (กรุณาตรวจสอบจาก “เอกสารรายวิชาที่เปิดสอน” )
 4. ค่าธรรมเนียม
  คอร์ส MARUGOTO เบื้องต้น, ชั้นต้น 1120 นาที × สัปดาห์ ละ 2 ครั้ง × 19 สัปดาห์5,200 บาท
  คอร์ส MARUGOTO ชั้นต้น 2120 นาที × สัปดาห์ ละ 2 ครั้ง × 19 สัปดาห์5,900 บาท
  คอร์ส MARUGOTO ชั้นต้นกลาง120 นาที × สัปดาห์ ละ 2 ครั้ง × 12สัปดาห์3,500บาท
  คอร์ส MARUGOTO ชั้นกลาง 1-2120 นาที × สัปดาห์ ละ 2 ครั้ง × 12 สัปดาห์3,700 บาท
  คอร์สอื่นๆ120 นาที × สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง × 11 สัปดาห์1,800 บาท
  90 นาที × สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง × 15 สัปดาห์1,800 บาท
 5. ขั้นตอนการรับสมัคร
 6. ระเบียบการรับสมัคร
                      ※ ไม่สามารถสมัครผ่านทางโทรศัพท์ได้ กรุณามาสมัครด้วยตนเอง
  สถานที่ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  เอกสารที่ใช้รูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 ซม. 1 ใบ (หากไม่มีรูปมายื่น ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัคร)

  บัตรประจำตัวประชาชน  (ชาวต่างชาติใช้พาสปอร์ต)

 7. การสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น
  ผู้สมัครทุกคนต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนคอร์สที่ต้องการเรียนได้ ผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน อนึ่ง ผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะข้อ (1) (2) และ (3) เท่านั้นที่จะได้รับยกเว้นการสอบวัดระดับความรู้ของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวกรุณาทำการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันที่ 28 – 30 กันยายน 2560 ผู้ที่ไม่ได้รับการยกเว้นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น กรุณาทำการสอบวัดระดับ และลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันที่ วันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2560

   ผู้ที่ได้รับการยกเว้นการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ลงทะเบียนเรียน 28 – 30 กันยายน 2560)

  (1)ผู้ที่มีใบประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (อายุไม่เกิน 2 ปี) โดยจะต้องนำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ในวันสมัคร

  ระดับชั้นสูงคือ ผู้ที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 หรือ N2  สอบผ่านในปี 2015,2016,2017
  ระดับชั้นกลางคือ ผู้ที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 สอบผ่านในปี 2015,2016,2017
  ระดับชั้นต้น-กลางคือ ผู้ที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 สอบผ่านในปี 2015,2016,2017
  (2)ผู้ที่เรียนจบคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF ชั้นกลางและชั้นสูง เทอมต้น ปีการศึกษา 2560
  ผู้เรียนในคอร์ส MARUGOTO สามารถเรียนต่อในคอร์ส MARUGOTO ระดับที่สูงกว่าได้ (ยกเว้นคอร์สระดับชั้นต้นกลาง ต้องทำการสอบวัดระดับเพื่อเลื่อนระดับไปชั้นกลาง)

  ระดับชั้นเบื้องต้นระดับชั้นต้น 1
  ระดับชั้นต้น 1ระดับชั้นต้น 2
  ระดับชั้นต้น 2ระดับชั้นต้นกลาง
  (3)นักเรียนระดับเบื้องต้น สมัครคอร์สมะรุโกะโตะ  A1 ― นักเรียนที่ไม่เคยมีพื้นฐาน  สัมภาษณ์เป็นภาษาไทย
  ผู้เรียนคอร์สอื่นๆ หากเลือกเรียนในระดับเดิม  จะได้รับยกเว้นการสอบวัดระดับความรู้ของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น หากเลือกเรียนในระดับที่สูงกว่าระดับเดิม ต้องยื่นใบสมัครใหม่ในช่วงการรับสมัคร รายละเอียดอื่นๆ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร
  ผู้ที่ต้องสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ลงทะเบียนเรียน  5 – 7 ตุลาคม 2560)

  นักเรียนระดับชั้นต้น สมัครคอร์สมะรุโกะโตะ   ― นักเรียนที่มีพื้นฐานในระดับชั้นต้นสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
  คอร์สอื่นๆ  ― นักเรียนระดับชั้นต้นกลาง ชั้นกลางและชั้นสูงและนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ในเทอมที่แล้วจำเป็นต้องสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ในวันที่ 5 – 7 ตุลาคม  โดยสอบประมาณ 30 นาที)

  นักเรียนที่จะมาลงทะเบียน กรุณามาก่อนเวลาสอบประมาณ 10 นาที หากท่านมาถึงเมื่อเริ่มสอบไปแล้ว ท่านอาจต้องเลื่อนไปสอบในรอบเวลาถัดไป กรุณาตรวจสอบวัน และเวลาสอบ ในตารางด้านล่าง (ไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้า)
  วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคมวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคมวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม
  18.0018.0011.00
  19.0019.0013.30
  15.00
  เมื่อสอบเสร็จแล้ว กรุณารอผลยืนยันระดับจากเจ้าหน้าที่ เมื่อได้รับการยืนยันระดับจึงทำการลงทะเบียนได้
 8. การลงทะเบียน
  การลงทะเบียนเรียน จะเรียงตามลำดับก่อนหลัง

  ผู้ที่ได้รับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ลงทะเบียนเรียน วันที่28 – 30 กันยายน 2560)
  ผู้ที่ต้องสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ลงทะเบียนเรียน วันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2560)
  กรุณาตรวจสอบว่าตนเองต้องลงทะเบียนในช่วงเวลาใด ให้ถูกต้อง
  วันที่ 10 และ 11 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียนเสริม ลงทะเบียนกี่คอร์สก็ได้

  โดยลงทะเบียนด้วยตัวเองหรือให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้

  ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดคอร์สเรียนที่มีผู้ลงทะเบียนเรียนไม่ถึงครึ่งของจำนวนที่เปิดรับ โดยจะคืนค่าธรรมเนียมและค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
  กรุณาตรวจสอบวันและเวลาเรียนก่อนลงทะเบียนเรียนอย่างเคร่งครัด เนื่องจากจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคอร์สเรียนหรือยกเลิกภายหลังได้ และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้
  รายละเอียดคอร์สญี่ปุ่นTH
 9. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
  The Japan Foundation, Bangkok
  10th floor, Serm-mit Tower, 159, Asoke Road, Bangkok, 10110
  Tel. 0-2261-7500-4 (Thanchanit) 15:00-20:00
  https://ba.jpf.go.jp/