เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (ฝ่ายญี่ปุ่นศึกษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ)

Download Vacancy Announcement (PDF 168 KB)

One position is currently open for applications
Position : Program Officer or Assistant Program Officer
Field : Japanese studies and international cultural exchange

Job Description :

  • Administrative and programming works, which involve planning, developing, coordinating, implementing, promoting and reporting projects in the fields of Japanese studies and international cultural exchange.
  • Managing the JFBKK’s grant programs by processing applications, communicating with prospective applicants and grantees, as well as monitoring the events for networking and evaluation.
  • Assisting supervisors for their better understanding on the topics related to projects and networking with the fellow partners by gathering and analyzing relevant information as well as by observing and attending related events.
  • Other occasional tasks assigned by supervisors, including but not limited to, general duties such as attending to guests, packing, copying, filing, data entry, logistics.

More informationhttps://drive.google.com/file/d/1x3HE0hdNspH8iYDTJDN93RYJP7oV3XTD/view?usp=sharing&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3WEgTLzs_7xPDBB1_8uBlCwZB0izgEd5DwEKSgmQFFm-clIoXUhUpRkUY_aem_7l6gDKDOGrkDQn_Brow8Rg
Application Deadline : Wednesday, 31 July 2024