***เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ ไฟแรง เพื่อเข้าร่วมโครงการ*** “ความหวังและความฝัน” เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ HANDs – (Hope and Dreams) for Disaster Education Project

***เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ ไฟแรง เพื่อเข้าร่วมโครงการ***
“ความหวังและความฝัน” เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
HANDs – (Hope and Dreams) for Disaster Education Project

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กำลังเปิดรับสมัครเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรง (อายุไม่เกิน 35 ปี) ที่มีพรสวรรค์ และความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้สื่อศิลปะแขนงต่างๆในการทำงานเพื่อสังคมสำหรับเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยเยาวชนที่จะได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมโครงการ“ความหวังและความฝัน”เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ HANDs – (Hope and Dreams) for Disaster Education Project โครงการนี้เป็นโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนคนหนุ่มสาวที่จัดขึ้น 2 ปีครั้ง โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันในฐานะชุมชนหนึ่งที่อยู่ร่วมกับผู้คนในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งนำร่องและริเริ่มโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์เอเชีย

ตัวแทนเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้มีโอกาสพบปะ-แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างสายสัมพันธ์และมิตรภาพอันดี พร้อมทั้งริเริ่มเครือข่ายของคนทำงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อรับมือภัยพิบัติร่วมกันกับเยาวชนอีก 5 ประเทศ อันประกอบไปด้วย อินเดีย (เนปาล) มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น โดยผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะเดินทางไปร่วมโครงการในครั้งแรกนี้ที่ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเวลา 10 วัน ในช่วงปลายเดือนกันยายน ถึงต้นเดือน ตุลาคมที่จะถึงนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่สอดคล้องกันอย่างลึกซึ้งและสร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชนผู้นำอันจะก่อให้เกิดความพยายามร่วมแรงร่วมใจกันในการคิด วิเคราะห์ และวางแผนการทำงานร่วมกันในประเด็นทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์อื่นๆเกี่ยวกับการจัดการและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในอนาคต หลังจากนั้นสมาชิกทั้งหมดของโครงการ HANDs จะร่วมเดินทางมาศึกษา-ดูงานและทำกิจกกรรม 10 วัน เป็นครั้งที่ 2 ณ ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปีหน้า (พ.ศ. 2559) พร้อมกับนำเสนอแผนงานการทำโครงการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติร่วมกันผ่านแนวคิดทางด้านศิลปะ และสื่อสร้างสรรค์ต่างๆในภูมิภาคเอเชียต่อไป

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครต้องเป็นเยาวชนในช่วงวัยทำงานตอนต้น (อายุระหว่าง 22 – 35 ปี) ที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี มีทักษะในการคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ การทำงานออกแบบสื่อและศิลปะเพื่อชุมชนและสังคม สำหรับเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ หรือมีทักษะในด้านบริหารจัดการองค์กรและโครงการเพื่อสังคมต่างๆที่ผ่านมา เช่น ศิลปินเพื่อชุมชน สถาปนิกอาสาเพื่อชุมชนและสังคม ผู้ประกอบการเพื่อสังคม เจ้าหน้าที่หรือคนทำงานโครงการด้านมนุษยธรรมและสังคม สื่อมวลชน นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการเตรียมพร้อมและรับมือภัยพิบัติ เป็นต้น
 2. ผู้สมัครควรจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาชุมชน และงานด้านสังคมอื่นๆ หรือมีความสนใจในการนำความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น เช่น การจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติและการเตรียมตัวให้กับเด็กในโรงเรียนต่างๆ หรือได้เคยมีโอกาสเข้าร่วมฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ตลอดจนได้ทำงานเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม เป็นต้น สำหรับผู้สมัครท่านอื่นๆที่ทำงานเพื่อสังคม เช่น การสนับสนุนเรื่องการมีส่วนร่วมของเด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ หรือการส่งเสริมศักยภาพและสิทธิสตรี และอื่นๆ ก็สามารถสมัครได้เช่นกัน
 3. ผู้สมัครมีความสนใจและเปิดกว้างในการเรียนรู้ประสบการณ์ของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
 4. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุไม่เกิน 35 ปี (นับจนถึงวันปิดรับสมัครวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2558)
 5. ผู้สมัครต้องมีความเข้าใจและเห็นชอบในหลักการของโครงการ“ความหวังและความฝัน”เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ HANDs – (Hope and Dreams) for Disaster Education Project
 6. ผู้สมัครต้องมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 7. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ HANDs จะต้องกรอกใบสมัคร พร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่คุณวัฒนา อ่อนพานิช เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ อีเมล wathana@ba.jpf.go.jp ไม่เกินวันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เวลา 17.00 น. หากมีข้อสงสัยใดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2260-8560-3

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 1. ใบสมัครโครงการ “ความหวังและความฝัน”เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ HANDs – (Hope and Dreams) for Disaster Education Project (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
 2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป (ขาวดำ หรือสี)
 3. ประวัติการทำงานและการศึกษาโดยย่อ ( CV ภาษาอังกฤษไม่เกิน 3 หน้า)
 4. เอกสารตัวอย่างโครงการที่ผ่านมา (Portfolio) ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย เช่น งานออกแบบโปสเตอร์ หนังสือการ์ตูน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การถ่ายภาพ การออกแบบเว็บไซด์ งานเขียนเรื่องสั้น บทความในหนังสือพิมพ์หรือวารสาร และงานด้านหนังสั้น หรือสารคดีต่างๆ เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

(1) โปรชัวร์โครงการ HANDs – (Hope and Dreams) for Disaster Education Project
(2) เว็บไซด์ของที่ปรึกษาโครงการประจำประเทศไทย
https://www.ruttikorn.com/index.aspx?ContentID=ContentID-15062611530050589


HANDs Booklet

Application Form