เปิดรับสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่ไฟแรง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมศึกษา ประจำปี 2560-2561

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กำลังเปิดรับสมัครเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรง (อายุระหว่าง 22 – 35 ปี) และนักศึกษามหาวิทยาลัย (ระดับบัณฑิตศึกษา – ปริญญาโท และปริญญาเอก) ที่มีพรสวรรค์ และความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถทั้งทางวิชาการ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานภาคสนาม รวมถึงการใช้สื่อศิลปะแขนงต่างๆในการทำงานขับเคลื่อนสังคมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมโครงการ“ความหวังและความฝัน”เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม HANDs – (Hope and Dreams) for Disaster and Environment Education + Creativity Project โครงการนี้เป็นโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนคนหนุ่มสาวที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันในฐานะชุมชนหนึ่งที่อยู่ร่วมกับผู้คนในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งนำร่องและริเริ่มโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์เอเชีย

 

ตัวแทนเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้มีโอกาสพบปะ-แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างสายสัมพันธ์และมิตรภาพอันดี พร้อมทั้งริเริ่มเครือข่ายของคนทำงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อรับมือภัยพิบัติและศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆร่วมกันกับเยาวชนอีก 8 ประเทศ อันประกอบไปด้วย อินเดีย เนปาล มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ พม่า กัมพูชา และญี่ปุ่น โดยผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะเดินทางไปร่วมโครงการในครั้งแรกนี้ที่ประเทศฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 8 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่จะถึงนี้ (กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง) เพื่อสร้างความเข้าใจที่สอดคล้องกันอย่างลึกซึ้งและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้นำเยาวชนอันจะก่อให้เกิดความพยายามร่วมแรงร่วมใจกันในการคิด วิเคราะห์ และวางแผนการทำงานร่วมกันในประเด็นทั้งทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์อื่นๆเกี่ยวกับการจัดการและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในอนาคต โดยจะมีประเด็นเรื่องแนวทางในการศึกษาผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

 

หลังจากนั้นสมาชิกทั้งหมดของโครงการ HANDs จะร่วมเดินทางไปศึกษา-ดูงานและทำกิจกกรรมเป็นครั้งที่ 2 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า (พ.ศ. 2561) พร้อมกับนำเสนอแผนงานการทำโครงการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์แบบต่างๆ ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อยื่นให้กับทาง Japan Foundation Asia Center (เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์เอเชีย) พิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนตามเงื่อนไขสำหรับการดำเนินโครงการในเบื้องต้น ก่อนจะขยายงานเหล่านั้นให้เติบโตและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อไปในอนาคต

 

คณะตัวแทนเยาวชนจากประเทศต่างๆในเอเชีย ร่วมกับทีมงาน Friend of UNDP Thailand
จากไทยทีวีสีช่อง 3 ล่องเรือสำรวจพื้นที่ป่าโกงกาง ซึ่งเคยเป็นปราการป้องกันคลื่นยักษ์ซึนามิ
เมื่อปี พ.ศ. 2547 ณ บ้านบางลา จ.ภูเก็ต

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
(1) ผู้สมัครต้องเป็นเยาวชนในช่วงวัยทำงานตอนต้น (อายุระหว่าง 22 – 35 ปี) ที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี มีทักษะในการคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ การทำงานออกแบบสื่อและศิลปะเพื่อชุมชนและสังคม สำหรับเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ หรือมีทักษะในด้านบริหารจัดการองค์กรและโครงการเพื่อสังคมต่างๆที่ผ่านมา เช่น ศิลปินเพื่อชุมชน สถาปนิกอาสาเพื่อชุมชนและสังคม ผู้ประกอบการเพื่อสังคม เจ้าหน้าที่หรือคนทำงานโครงการด้านมนุษยธรรมและสังคมต่างๆ นักพัฒนาทางสังคม นักกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา สื่อมวลชน นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการเตรียมพร้อมและรับมือภัยพิบัติ และนักวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ เป็นต้น

 

(2) นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) สาขาสังคมศาสตร์ เช่น นิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น และสาขาทางวิทยาศาตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เช่น การจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นต้น

 

(3) ผู้สมัครควรจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาชุมชน และงานด้านสังคมอื่นๆ หรือมีความสนใจในการนำความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาทั้งทางวิชาการ และภาคปฏิบัติ ไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น เช่น การจัดกิจกรรมให้ความรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เรื่องภัยพิบัติและการเตรียมตัวให้กับเด็กในโรงเรียนต่างๆ หรือได้เคยมีโอกาสเข้าร่วมฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ตลอดจนได้ทำงานเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม เป็นต้น สำหรับผู้สมัครท่านอื่นๆที่ทำงานเพื่อสังคม เช่น การสนับสนุนเรื่องการมีส่วนร่วมของเด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ หรือการส่งเสริมศักยภาพและสิทธิสตรี รวมทั้งผู้ที่สนใจในประเด็นการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่กระทบต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติในปัจจุบัน ก็สามารถสมัครได้เช่นกัน

 

(4) ผู้สมัครมีความสนใจและเปิดกว้างในการเรียนรู้ประสบการณ์ของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

(5) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุไม่เกิน 35 ปี (นับจนถึงวันปิดรับสมัครวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2560)

 

(6) ผู้สมัครต้องมีความเข้าใจและเห็นชอบในหลักการของโครงการ“ความหวังและความฝัน”เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ HANDs – (Hope and Dreams) for Disaster and Environment Education + Creativity Project

 

(7) ผู้สมัครต้องมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 

(8) ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์

 

กิจกรรมเวิร์คช้อปเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและความเข้าใจร่วมกันของตัวแทนเยาวชนจาก
ประเทศต่างๆในเอเชีย ณ โรงเรียนเยาววิทย์ อ.กะปง จ.พังงา

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ HANDs

 

(1) สำหรับผู้ที่ทำงานแล้วโดยมีอายุไม่เกิน 35 ปี

 

กรุณาส่งใบสมัครของทางโครงการ ประวัติการทำงานและการศึกษาโดยย่อ (CV ภาษาอังกฤษไม่เกิน 5 หน้า) สำเนาบัตรประชาชนและเอกสารตัวอย่างโครงการที่ผ่านมา (Portfolio) ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย เช่น งานออกแบบโปสเตอร์ หนังสือการ์ตูน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การถ่ายภาพ การออกแบบเว็บไซด์ การจัดเวิร์คช้อปในระดับชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วม งานเขียนเรื่องสั้น บทความในหนังสือพิมพ์หรือวารสาร งานวิจัย และงานด้านหนังสั้น หรือสารคดีต่างๆ เป็นต้น

 

กรุณาดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับผู้สมัครที่อยู่ในวัยทำงานตอนต้นและมีอายุไม่เกิน 35 ปี (Young Professional)

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Hmxa9sORXjZGNoc0N3bFQ0ME0/view

 

(2) สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก)

 

กรุณาส่งใบสมัครของทางโครงการ ประวัติการศึกษาโดยย่อ (CV ภาษาอังกฤษไม่เกิน 5 หน้า) สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและเอกสารเพิ่มเติมที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางภัยพิบัติหรือกิจกรรมด้านสังคมต่างๆ เช่น งานออกแบบโปสเตอร์ หนังสือการ์ตูน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การถ่ายภาพ การออกแบบเว็บไซด์ การจัดเวิร์คช้อปในระดับชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วม ร่วม งานเขียนเรื่องสั้น บทความในหนังสือพิมพ์หรือวารสาร งานวิจัย และงานด้านหนังสั้น หรือสารคดีต่างๆ รวมทั้งภาพตัวอย่างนวัตกรรมต้นแบบในเรื่องการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ-สิ่งแวดล้อม และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นต้น

 

กรุณาดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) (University Graduate Students)

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Hmxa9sORXjUUQ3YkpEWWthclk/view

 

กรุณาส่งใบสมัครมาที่คุณวัฒนา อ่อนพานิช เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ อีเมล wathana@ba.jpf.go.jp (โดยไฟล์ Attachment ต้องไม่เกิน 5 MB) ภายในวันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 น. หากมีข้อสงสัยใดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2260-8560-3

 

**ไฟล์เอกสารทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 5 MB หากเป็นคลิปวิดีโอ(ถ้ามี) กรุณาอัพโหลดไฟล์ลง Youtube แล้วส่งเป็น link แนบมาพร้อมไฟล์เอกสารทั้งหมด

 

**สำหรับตัว CV กรุณาส่งเอกสารมาเป็นไฟล์ Microsoft Word หรือ Adobe PDF เท่านั้น และสำหรับสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักศึกษาให้ส่งมาเป็นไฟล์ JPEG หรือ Adobe PDF

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซด์ข้างล่างนี้
(1) HANDs! Project website: https://handsproject.asia/en.html

(2) HANDs! VDO Promotion (Thailand and Japan Program)
Thailand Research Trip in February-March 2016 (https://youtu.be/SGRV181eSOI)
Japan Research Trip in March 2016 (https://youtu.be/bSCXOrNbxW4)

(3) HANDs! Project for Disaster Education (by Thailand Country Advisor)
https://www.ruttikorn.com/index.aspx?ContentID=ContentID-15062611530050589

(4) Update on HANDs! Project on Facebook!:
https://www.facebook.com/HANDsProjectforDisasterEducation/?fref=tsIf