เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 7

ด้วยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 7 โดยมีรายละเอียดด้านล่าง โรงเรียนที่มีคุณสมบัติครบตามกำหนดสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยส่งใบสมัครพร้อมแนบตารางสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นในเทอมปัจจุบัน มาทางไปรษณีย์หรืออีเมลดังต่อไปนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

 

1) สมัครทางไปรษณีย์: โครงการ NIHONGO Partners เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159 สุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110

 

2) สมัครทางอีเมล: coordinator@ba.jpf.go.jp ระบุหัวเรื่อง “สมัคร NIHONGO Partners รุ่นที่ 7 ”

 

หมายเหตุ: สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 6 อยู่ในปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องส่งใบสมัคร ทางเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะส่งแบบสอบถามการรับ NIHONGO Partners รุ่นที่ 7 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 


 

 

โครงการ NIHONGO Partners

 

โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยมีแผนจัดส่งผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น (ต่อไปจะเรียกว่า “NP”)  ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 20 – 69 ปีเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2563

 

NP จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น (ไม่มีวุฒิครู) ทำการสอนร่วมกับครูชาวไทย เป็นคู่สนทนากับนักเรียนในชั้นเรียน รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมและแนะนำวัฒนธรรมญี่ปุ่นนอกชั้นเรียน นอกจากนี้ NP ยังได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยจากการใช้ชีวิตในท้องถิ่นควบคู่กันไปอีกด้วย

 

สำหรับประเทศไทย โครงการ NIHONGO Partners จัดทำขึ้นตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการมาจนถึงรุ่นที่ 6 โดยมี NP จำนวน 80 คน ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 80 แห่ง ใน 36 จังหวัดทั่วประเทศไทย

จำนวน NP ที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

รุ่นที่ 1 จำนวน 29 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 6 เดือน (กันยายน 2557 – มีนาคม 2558)
รุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2558 – มีนาคม 2559)
รุ่นที่ 3 จำนวน 12 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 7 เดือน (สิงหาคม 2558 – มีนาคม 2559)
รุ่นที่ 4 จำนวน 60 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560)
รุ่นที่ 5 จำนวน 69 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561)
รุ่นที่ 6 จำนวน 80 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562)

รุ่นที่ 7 จำนวน 85 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน :  10 เดือน   (พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563)

 

 

 

คุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

 1. มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาแผนหรือเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรอย่างชัดเจน โดย NP จะต้องมีคาบสอนร่วมกับอาจารย์ชาวไทยมากกว่า 12 คาบขึ้นไป
 2. มีอาจารย์ชาวไทยที่มีประสบการณ์สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
 3. ปัจจุบันไม่มีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นอยู่
 4. สามารถให้การดูแลและช่วยเหลือ NP ในการใช้ชีวิตประจำวันได้ (เช่น ต่อวีซ่า พาไปโรงพยาบาล ฯลฯ)
 5. มีความต้องการที่จะพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจากการรับ NP

 

 

เกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียน

 1. มีแนวทางหรือแผนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับ NP
 2. มีความพร้อมในการรับ NP
 3. สถานที่มีความปลอดภัย และความสะดวกในการใช้ชีวิต
 4. มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการสอนภาษาญี่ปุ่น

 

 

ขั้นตอนการคัดเลือกโรงเรียน

 

28กันยายนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเดือนมกราคมปลายเดือนมกราคมเดือนกุมภาพันธ์

 

 

การสนับสนุนจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

 • รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของ NP ในการเดินทางไปกลับประเทศญี่ปุ่น
 • รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของ NP เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าโทรศัพท์ ค่าต่อวีซ่า และทำประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุจากประเทศญี่ปุ่น (ยกเว้นค่าอินเตอร์เน็ต ค่าน้ำไฟ ค่าทำความสะอาด)
 • ให้คำปรึกษาเรื่องการสอนร่วมกับ NP และจัดอบรมให้กับครูสอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
 • ให้ยืมและสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการจัดกิจกรรมแนะนำวัฒนธรรม

 

 

หน้าที่ของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

 • ประสานงานกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เช่น ดูแลจัดการการสอนร่วมกับ NP จัดหาและติดต่อกับที่พักอาศัย เดินทางมารับ NP ที่กรุงเทพฯ และร่วมอบรมการสอนร่วมกับ NP
 • แนะนำและจัดหาที่พักที่เหมาะสม ให้ความช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวัน
 • ให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ NP เช่น พาไปต่อวีซ่า พาไปโรงพยาบาล

 

 

หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ NIHONGO Partners เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159 สุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110

โทร : +66-2-261-7500~4  FAX:+66-2-261-7505

อีเมล: coordinator@ba.jpf.go.jp