เปิดรับสมัคร: Summer Institute in Japan

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์และผู้สนใจทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “Summer Institute” ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นี้

โครงการนี้จะเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์จากประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รวมทั้งประเทศไทย) ที่ทำงานด้านญี่ปุ่นศึกษา ได้มีโอกาสมาพบปะ สร้างเครือข่ายร่วมกับนักวิชาการและนักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ตลอดจนได้เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการต่างๆ ที่จะจัดขึ้นเป็นระยะกว่า 4 วันเต็ม เพื่อเพิ่มพูนความรู้-ความสามารถในการศึกษา-ค้นคว้า และต่อยอดงานวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษาให้เพิ่มขึ้น

หากท่านใดสนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซด์ข้างล่างนี้ และส่งกลับมาที่ออฟฟิศ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ไม่เกินวันอาทิตย์ที่ 30 เม.ย. พ.ศ. 2560

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2260-8560-3 (คุณวัฒนา)

https://www.jpf.go.jp/e/project/intel/study/network/2017/03-01.html