เรื่อง การสนับสนุนการเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปี AAS (สมาคมเอเชียศึกษา) ณ เมืองโทรอนโต้ ประเทศแคนาดา โดย เจแปนฟาวน์เดชั่น

ประกาศ
เรื่อง การสนับสนุนการเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปี AAS
(สมาคมเอเชียศึกษา)
ณ เมืองโทรอนโต้ ประเทศแคนาดา
โดย เจแปนฟาวน์เดชั่น

          สมาคมเอเชียศึกษา (AAS) เป็นสมาคมที่รวมนักวิชาการที่ไม่แสวงจุดยืนทางการเมือง และไม่แสวงหาผลกำไร โดยเปิดกว้างแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจในทวีปเอเชียและเอเชียศึกษา ในปัจจุบัน สมาคมเอเชียศึกษา (AAS) มีสมาชิกประมาณ 8,000 คนทั่วโลก ซึ่งเป็นตัวแทนของทุกภูมิภาค ทุกประเทศในเอเชีย และทุกสาขาความเชี่ยวชาญ กล่าวได้ว่าสมาคมเอเชียศึกษา (AAS) เป็นสมาคมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหมวดเอเชียศึกษา การประชุมประจำปีของสมาคมเอเชียศึกษา (AAS) เป็นการประชุมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากผู้ที่สนใจในการเปลี่ยนแปลงของประเทศต่างๆในเอเชีย โดยทุกปีจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่าปีละ 3000 คน มีจัดการอภิปรายกว่า 350 เวที การจัดนิทรรศการหนังสือ-สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

 

ในโอกาสนี้ เจแปนฟาวน์เดชั่น จึงเปิดรับสมัครนักวิชาการรุ่นใหม่ที่สนใจในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในสถาบันอุดมศึกษา และผู้ที่สนใจซึ่งได้เสนอบทความและได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมการอภิปรายในการประชุมสมาคมเอเชียศึกษา (AAS) โดยทางเจแปนฟาวน์เดชั่นจะมอบการสนับสนุนการเดินทางแก่นักวิชาการจากประเทศไทยที่ต้องการเข้าร่วมการประชุมประจำปีของสมาคมเอเชียศึกษา (AAS) ซึ่งจะจัดที่เมือง โทรอนโต้ ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2560 นี้ เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างนักวิชาการญี่ปุ่นศึกษาในทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกาเหนือ และประเทศญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:
(1)ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิปริญญาโท หรือ สูงกว่า ซึ่งมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น ผู้สมัครไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านญี่ปุ่นศึกษาโดยตรง โดยอาจมีความเชี่ยวชาญในสาขามนุษยศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ แต่จะต้องมีผลงานค้นคว้า/ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นจากสาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญ
(2)ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมการประชุมได้เต็มระยะเวลา ระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2560
(3)ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นอย่างน้อย 3 เวที ในระหว่างการเข้าร่วมการประชุม

 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเพื่อรับการสนับสนุนการเดินทางนี้ กรุณาศึกษาคู่มือการสมัครและส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังอีเมล์ของ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพ ภายในวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(1)คู่มือการสมัคร
(2) แบบฟอร์มการสมัคร
(3)Statement of Purpose (ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของการประชุม AAS ณ เมืองโทรอนโต้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :

 

(1)(1) AAS 2017 Conference Schedule-at-a-Glance
https://www.asian-studies.org/Portals/55/Conference/Schedule%20at%20a%20Glance2.pdf?ver=2016-09-21-125249-717
(2)(2) AAS 2017 Conference Panel Sessions
https://www.asian-studies.org/Conferences/AAS-Annual-Conference-2017/Conference-Menu/Conference-Program/2017-Panel-Sessions

 

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณ วัฒนา อ่อนพานิช เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ โทร: 02-260-8560-3 หรือ อีเมล์: wathana@ba.jpf.go.jp