เสวนา “EARTH MANUAL PROJECT: Co-creation design for disaster”

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ประจำประเทศไทย และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ตลอดจน เครือข่ายนักออกแบบเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ (Design for Disaster: D4D) ได้จัดกิจกรรมเพื่อชวนผู้ที่สนใจมาร่วมแบ่งปันความรู้ แนวคิด และแนวทางการร่วมมือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ ผ่านมุมมองเจ้าของโปรเจ็กต์จากประเทศญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และไทย ที่จะมาถ่ายทอดกระบวนการออกแบบผ่านกรณีศึกษาภายใต้แนวคิด ‘Co-creation’ หรือการร่วมกันสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาโครงการเหล่านี้ รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ระหว่างนักออกแบบกับเด็กๆ และผู้ประสบภัยกับนักวิชาการ ไปจนถึงการทำความรู้จักกับโครงการและกิจกรรมล่าสุดที่เกี่ยวข้องการป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย 

 

วัน-เวลา: 19 ตุลาคม 2557 | 13.00 – 17.00

สถานที่: ห้องออดิทอเรียม TCDC

จำนวนผู้เข้าร่วม : 70 คน

 

เกี่ยวกับ EARTH MANUAL PROJECT 

โครงการ ‘EARTH MANUAL PROJECT’ เริ่มต้นขึ้นในปี 2556 โดยความร่วมมือของ Design and Creative Center Kobe (KIITO) และ NPO Plus Arts เพื่อนำเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์จากหลากหลายประเทศที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติต่างๆ รวมถึงการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์ แนวคิด และวิธีการต่างๆ ในการบรรเทาภัยพิบัติ

 

เกี่ยวกับวิทยากร

Mr. Hirokazu Nagataรองผู้อำนวยการ Design and Creative Center Kobe
คุณรัตติกร วุฒิกรนักออกแบบเกมจาก Club Creative Co., Ltd.
Ikaputraรองศาสตรจารย์จาก Gadjah Mada University
คุณวิภาวี คุณาวิชยานนท์ผู้ร่วมก่อตั้ง Design for Disasters
คุณเมฆ ฉายะเสวีผู้ร่วมก่อตั้ง CROSSs

 

กำหนดการ
13.00-13.10
กล่าวเปิดงานเสวนา โดย Mr. Kazuhiro Fukuda ผู้อำนวยการ The Japan Foundation, Bangkok

 

13.10-13.40
เสวนาหัวข้อ Localized and Fun to Learn Disaster Education Program โดย Mr. Hirokazu Nagata รองผู้อำนวยการ Design and Creative Center Kobe

 

13.45-14.15
เสวนาหัวข้อ Playing for Survival: Gamification Unfold โดย คุณรัตติกร วุฒิกร  นักออกแบบเกมจาก Club Creative Co., Ltd.

 

14.15-14.25
เวลาพัก

 

14.25-14.55
เสวนาหัวข้อ Empathy to Disaster Prone Community: Case of Core House Development Post Disaster โดย Mr. Ikaputra รองศาสตราจารย์จาก Gadjah Mada University

 

15.00-15.15
เสวนาหัวข้อ From Ideas to Actualization: The Reconstruction of Nine Schools Affected by the Earthquake 2014 (จังหวัดเชียงราย) โดย คุณวิภาวี คุณาวิชยานนท์  ผู้ร่วมก่อตั้ง Design for Disasters

 

15.20-15.35
เสวนาหัวข้อ The Participatory Action Research for School Design in Earthquake Area (จากกรณีศึกษาโรงเรียนดอยช้าง วาวี จังหวัดเชียงราย) โดย คุณเมฆ ฉายะเสวี สถาปนิกเพื่อชุมชน

 

15.40-16.00
บทสรุป และ ความคาดหวัง โดย Mr. Hirokazu Nagata

 

องค์กรร่วมจัด  : เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ประจำประเทศไทย  องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร พลัส อาร์ต  และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ประจำเมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

 

         

 

องค์กรสนับสนุน : งานเสวนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของทุนสนับสนุนแบบให้เปล่าสำหรับโครงการระหว่างประเทศของ มูลนิธิโตโยต้า ภายใต้หัวข้อโครงการ ‘Platform Building of Emerging Nations of Southeast Asia for Mutual Learning and Support in Disaster-related Field’